24 เม.ย. 2563

สมายา บุรา เกาะสมุยเข้าเยี่ยมชมสถานีกำจัดขยะ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เกาะสมุย

โครงการกำจัดขยะเปียกเกาะสมุย นำคณะผู้บริหารและพนักงานโรงแรมสมายา บุรา เกาะสมุยเข้าเยี่ยมชมสถานีกำจัดขยะ โครงการกำจัดขยะต้นทางของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.ณภัทร นาคสวัสดิ์ รองคณบดีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและพันธกิจสัมพันธ์ให้การต้อนรับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษาบน2563


      โครงการกำจัดขยะต้นทาง วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเกาะสมุย เป็นโครงการที่กำเนิดขึ้นจากนโยบายการผลักดันให้วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเป็น zero waste university ของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ ที่ได้ตระหนักในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากขยะในพื้นที่เกาะสมุย โดยได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาคการศึกษาในพื้นที่ในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะ ผ่านการแนะนำจากกลุ่มกำจัดขยะเปียกต้นทางเกาะสมุย นำโดยนายติณณภพ เลิศสินสถาพร หรือ ดีเจหนู ที่ได้วางแผน ออกแบบสถานีแยกขยะตลอดจน อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พนักงาน บุคลากรตลอดจนนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะต้นทาง
ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเกาะสมุยเป็นเครือข่ายสถานีกำจัดขยะต้นทาง เปิดให้บริการแก่ชุมชนรายรอบ 
โครงการดังกล่าวถือเป็นอีกโครงการที่สนองนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการเป็นวิศกรสังคม และการเป็นที่พึ่งร่วมแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด มหาวิทยาลัยเพื่อการรับใช้ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนส่สากล (University to serve Local Communities for Global Sustainability)