21 ก.ค. 2563

การบริหารและจัดการขยะอย่างยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนบนเกาะสมุย

…ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย ดร.ณภัทร นาคสวัสดิ์ รองคณบดีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและพันธกิจสัมพันธ์ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ “การบริหารและจัดการขยะอย่างยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน” บนเกาะสมุย โดยมี บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด ให้การสนับสนุน WWF-ประเทศไทย ในการดำเนินงานประกาศเจตนารมณ์ของเครือข่ายโรงแรมและสถานศึกษาในพื้นที่เกาะสมุย นำโดย คุณยิ่งยง วิทยานานันท์ และทีมงานเป็นผู้จัดโครงการ ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ โดยมีคุณธีรพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมละไม วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย…

…วัตถุประสงค์เพื่อหน่วยงานและชุมชน ร่วมมือ ร่วมสร้าง Model ต้นแบบในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนบนเกาะสมุย โดยมี อาจารย์อรุณ วารัญญานนท์ วิทยากรจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบโครงการ Chula Zero Waste มาเป็นโค้ชในการจัดวาง Model ในครั้งนี้ด้วย…

…ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้มีการคัดแยกขยะภายในองค์กรมาระยะหนึ่งแล้วและพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการช่วยแก้ปัญหาขยะบนเกาะสมุยในครั้งนี้…

🤝🤝

💚💚