29 ม.ค. 2562

บรรยายแลกเปลี่ยนในหัวข้อ Work Attitude and Personal Skill, Keys to success in hotel industry เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานจริง

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ ได้รับเกียรติจาก คุณ นางสาววัชราภรณ์ จันทร์แก้ว Senior Marketing Manager , Anantara Vacation Club, Koh Samui บรรยายแลกเปลี่ยนในหัวข้อ Work Attitude and Personal Skill, Keys to success in hotel industry เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานจริง สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ ได้กำหนดจัดโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการทำงานในสถานประกอบการโรงแรม On-the-job Learning and Training (OJLT) Program 2019 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้เรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง 3 แผนกประกอบด้วย แผนกแม่บ้าน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกส่วนหน้า รวม 6 เดือนระหว่างเดือน ก.พ. – ก.ค.62

[cs_gallery column_size=”1/1″ cs_gal_layout=”gallery-medium” cs_gal_album=”work-attitude-and-personal-skill” cs_gal_pagination=”On”]