29 เม.ย. 2563

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวให้การต้อนรับ การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงแรม (อสร.) อำเภอเกาะสมุย รุ่นที่ 1

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ และ ดร.ณภัทร นาคสวัสดิ์ รองคณบดีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและพันธกิจสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ นายธีรพงษ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย นายวรสิทธิ์ ผ่องคำพันธุ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุยคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงแรม (อสร.) อำเภอเกาะสมุย รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมเฉวง ในวันอังคารที่ 28 เมษายน2563 ที่ผ่านมา

          การประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงแรม (อสร.) อำเภอเกาะสมุย รุ่นที่ 1 เป็นโครงการที่จัดโดยสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุยร่วมสมาคมท่องเที่ยวเกาะสมุย เพื่อเตรียมความพร้อม”โรงแรมปลอดภัย” ก่อนที่เกาะสมุยเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาพัก

         โดยการประชุมชี้แจงมาตรการโรงแรมปลอดภัย ต้านภัยโควิด ซึ่งจัดโดยสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุยร่วมสมาคมท่องเที่ยวเกาะสมุย มีนายอภิเดช พรหมคุ้ม สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย นายวรสิทธิ์ ผ่องคำพันธุ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย แพทย์หญิงนิสา ลิ้มสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย ฝ่ายปฐมภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการจัดประชุมได้มีตัวแทนจากโรงแรมเข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน การประชุมเพื่อให้ความรู้ในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะนำความรู้ที่ได้ไปทำหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงแรม หรือ อสร. 

            การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานโรงแรมที่ได้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ในครั้งนี้นำกลับไปปฏิบัติภายในโรงแรม โดยทำหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงแรมหรือ อสร. เฝ้าสังเกตผู้ที่เข้าพัก หากพบว่าผูที่เข้าพักในโรงแรมมีอาการที่ต้องสงสัยว่ามีอาการป่วยและมีไข้ จะต้องทำหน้าที่ประสานมายังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลที่โรงแรมตั้งอยู่ โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจะเข้าตรวจคัดกรองทันที ซึ่งจะทำให้การตรวจคัดกรองผู้ที่อาจติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีประสิทธิภาพมากขึ้น