13 ส.ค. 2562

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคฯ

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว(มัคคุเทศก์เฉพาะ) เข้ารับการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค 

ภาคใต้ รุ่นที่ 1

เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติการเข้ารับการฝึกอบรม

  1. เป็นมัคคุเทศก์ที่มีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  2. เป็นมัคคุเทศก์ที่ประกอบอาชีพอยู่ใน 14 จังหวัด ภาคใต้ โดยพิจารณาจากวันหมดอายุของใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์

* รับเข้าอบรมจำนวน 300 คนเท่านั้น โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ในข้อ 1 และ 2

สถานที่ วัน เวลา การรับสมัคร

  1. สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  2. สมัครทางไปรษณีย์  โดยจัดส่งเอกสารมายัง วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

สถานที่ วัน เวลาการฝึกอบรม

            อบรมระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 ห้องแกรนด์บอลรูม 9 โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม

            ไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม

วันเวลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมวันที่ 23 สิงหาคม 2562 หลังเวลา 16.30 น.

การรับรายงานตัว

            รับรายงานตัวในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 9 โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ หากผู้มีรายชื่อไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการอบรมและทางวิทยาลัยฯ จะเรียกรายชื่อสำรองเข้ารับการอบรมแทน

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

  1. แบบคำขอเข้ารับการอบรมฯ
  2. สำเนาบัตรอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. กรณีประกอบอาชีพมัคคุเทศก์อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่มิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แนบ (1) หนังสือรับรองจากทางบริษัทในการรับรองการทำงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (2) สำเนาการอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยวของบริษัท (3) สำเนา Job orderย้อนหลัง 3 เดือน
  6. รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 1 รูป

* วุฒิบัตรที่ได้จากการอบรม ไม่มีวันหมดอายุ


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับสมัคร และรายละเอียดการรับสมัคร

Icon

แบบคำขอเข้ารับการอบรมฯ 101.44 KB 454 downloads

แบบคำขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค…
Icon

หนังสืออนุมัติหลักสูตรฯ 1.19 MB 101 downloads

หนังสืออนุมัติหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค…

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ศูนย์ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขโทรศัพท์ : 077 913 333 (กด*) ต่อ 1411
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว. ศูนย์ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี หมายเลขโทรศัพท์ : 077 913 333 (กด*) ต่อ 1494

*ในวันและเวลาราชการ