10 ส.ค. 2564

กระบวนการดำเนินงานส่งนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานในรูปแบบ WIL

กระบวนการดำเนินงานส่งนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานในรูปแบบ WIL หน่วยบูรณาการการศึกษากับการทำงาน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1.นำส่งหนังสือสอบถามความต้องการรับนักศึกษาของสถานประกอบการรายไตรมาส

โดยการ    – ส่งหนังสือสอบถามความต้องการรับนักศึกษาให้แก่สถานประกอบการ เพื่อนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลส่งให้แก่หลักสูตร

2.ประชุมวางแผนงานในการจัดส่งนักศึกษาร่วมกับหลักสูตร

โดยการ    – กำหนดรายวิชาในการบูรณาการการเรียนการสอนในรูปแบบ WIL

              – กำหนดตำแหน่งงานให้มีความสอดคล้องกับรายวิชา

              – กำหนดระยะเวลาในการฝึก

              – จัดทำรายงานการประชุม

3.จัดส่งฐานข้อมูลของสถานประกอบการให้หลักสูตรพิจารณา

โดยการ    – จัดส่งฐานข้อมูลของสถานประกอบการแต่ละแห่งให้หลักสูตรพิจารณา

4.หลักสูตรดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

โดยการ    – สอบสัมภาษณ์นักศึกษา และพิจารณาคุณสมบัติให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

– ส่งผลการคัดเลือกพร้อมประวัตินักศึกษาและใบสมัครเข้าโครงการ WIL มายังหน่วยบูรณาการ

การศึกษากับการทำงาน

(เอกสารแนบ 3 ใบสมัครเข้าโครงการ WIL)

5.นำส่งหนังสือพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาให้แก่สถานประกอบการ

โดยการ    – นำส่งหนังสือพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา พร้อมทั้งประวัตินักศึกษา เพื่อให้สถานประกอบการคัดเลือก

              – รอผลการพิจารณาจากสถานประกอบการ

              – หากสถานประกอบการปฏิเสธทางหน่วยบูรณาการฯ จะดำเนินการส่งข้อมูลให้แก่สถานประกอบการแห่งใหม่

6.นำส่งหนังสือส่งตัวนักศึกษาให้แก่สถานประกอบการหลังจากทราบผลการตอบรับ

โดยการ    – นำส่งหนังสือส่งตัวนักศึกษาและประวัตินักศึกษา (เอกสารแนบ 5 หนังสือส่งตัวนักศึกษา) พร้อมทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ 6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน) ให้แก่สถานประกอบการ

7.รายงานผลการส่งนักศึกษาให้แก่หลักสูตร

โดยการ    – จัดทำฐานข้อมูลในการส่งนักศึกษาลงฝึกปฏิบัติงานให้แก่หลักสูตร

  • ประกาศรายชื่อสถานประกอบการในการฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษา

หมายเหตุ : กระบวนการดังกล่าวในข้อ 1-7 ดำเนินการก่อนส่งนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานก่อน 1-2 เดือน

8.ประชุมวางแผนกับหลักสูตรในเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนการปฏิบัติงานจริง

โดยการ    – พิจารณาวิชาเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่นักศึกษาออกปฏิบัติ

  • พิจารณาอาจารย์นิเทศ เส้นทางการนิเทศ งบประมาณการเดินทาง ของที่ระลึกในการขอบคุณสถานประกอบการ
  • กำหนดวันนิเทศนักศึกษา 3 ครั้ง

(หลังจากนักศึกษาลงฝึกปฏิบัติ 2 สัปดาห์ เพื่อแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะแรกของการปรับตัว / 6 สัปดาห์ เพื่อติดตามผล และ สัปดาห์สุดท้ายในการฝึกปฏิบัติ เพื่อเป็นการขอบคุณสถานประกอบการ)

              – จัดทำรายงานการประชุม

9.จัดอบรมวิชาเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา

โดยการ    – จัดทำโครงการ ติดต่อวิทยากร เอกสารการเงิน

              – สรุปผลโครงการ

10.ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติงาน

โดยการ    – ชี้แจงข้อมูลในการปฏิบัติงาน ระเบียบ บทลงโทษ

              – ชี้แจงการบันทึกข้อมูลในคู่มือการปฏิบัติงานของนักศึกษา

11.นัดหมายการเข้านิเทศนักศึกษากับสถานประกอบการ

โดยการ    -แจ้งวันเวลาในการเข้าไปนิเทศกับฝ่ายบุคคล และทำหนังสือขอเข้านิเทศ

              – ขอพบกับฝ่ายบุคคล หัวหน้างาน และพี่เลี้ยงในการสอนงาน

12.แจ้งตารางการนิเทศแก่อาจารย์นิเทศ

โดยการ    – จัดทำแฟ้มการนิเทศให้อาจารย์นิเทศ (ประกอบด้วยตารางนัดหมายสถานประกอบการ ประวัตินักศึกษา ตำแหน่งงานที่ฝึก แบบประเมินการนิเทศ )

  • อำนวยความสะดวกในการเดินทางของ อาจารย์นิเทศ (ที่พัก รถรับ-ส่ง เอกสารไปราชการ เอกสารการเงิน)

              – อาจารย์นิเทศประเมินผลการนิเทศและส่งกลับมายังหน่วยบูรณาการฯ

13.ประเมินผลการดำเนินงาน

โดยการ    สรุปผลคะแนนการประเมินนักศึกษาโดยสถานประกอบการ

              – สรุปผลคะแนนการประเมินสถานประกอบการโดยอาจารย์นิเทศ

14.ประชุมร่วมกับหลักสูตรในการสรุปผลการดำเนินงาน

โดยการ    – พิจารณาสถานประกอบการในการส่งนักศึกษาออกฝึกในภาคการศึกษาต่อไปอ้างอิงจากคะแนนการประเมินจากอาจารย์นิเทศ

              – ทบทวนข้อบกพร่องจากการดำเนินงานในการส่งนักศึกษาออกฝึก ทั้งตัวนักศึกษา และวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไป

              – จัดทำรายงานการประชุม    

15.จัดกิจกรรมในการสะท้อนคิดระหว่างสถานประกอบการกับวิทยาลัย

โดยการ    -เชิญสถานประกอบการ มาร่วมสะท้อนความคิดในการส่งนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานในรูปแบบการบูรณาการการศึกษากับการทำงาน ร่วมกับวิทยาลัย

  • สรุปผลกิจกรรมเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไป