09 ต.ค. 2562

นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ ชมห้องจัดนิทรรศการเมืองโบราณเวียงสระ พร้อมทั้งขอบคุณทีมงาน


นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ ชมห้องจัดนิทรรศการเมืองโบราณเวียงสระ พร้อมทั้งขอบคุณทีมงานจากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว และเทศบาลเมืองเวียงที่ช่วยกันผลักดันให้เวียงสระมีห้องในการจัดนิทรรศการ บ่งบอกถึงความเป็นมาอันยาวนานของพื้นที่เมืองเวียงสระ

นางสาววิชชุตา ให้เจริญ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้เล่าถึงความเป็นมาและความร่วมมือระหว่างชุมชน จากกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันเมือหลายปีก่อน ที่ศึกษาพื้นที่เมืองโบราณเวียงสระ ศึกษาบริบทชุมชนตัวเอง ศึกษาวัตถุที่คนพบในเมืองโบราณเวียงสระ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้เข้าไปตกลงความร่วมมือกับอำเภอเวียงสระ และเทศบาลเมืองเวียง เพื่อพัฒนาชุมชนสู่การท่องเที่ยว ประมาณ 2 ปีที่แล้ว จากปัญหาที่ชุมชนได้พบร่วมระดมความคิดเห็นหาทางแก้ปัญหา เริ่มจากคำว่า “เป็นไปไม่ได้” ทำกิจกรรมจากไม่มีงบประมาณ จนได้รับงบประมาณ ในปี 61-62 ที่ผ่านได้จัดทำห้องนิทรรศการขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมวัตถุโบราณ เพื่อศึกษาหาความรู้ และสืบทอดความเป็นมาของเมืองเวียงสระสู่รุ่นต่อไป

ห้องจัดนิทรรศการเมืองโบราณเวียงสระ

ห้องจัดนิทรรศการเมืองโบราณเวียงสระ

ห้องจัดนิทรรศการเมืองโบราณเวียงสระ

ในวันนี้วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่เพื่อมาตรวจรับงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องนิทรรศการเมืองโบราณเวียงสระ ซึ่งส่งมอบงานในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ขั้นต่อไปยังเหลือการรวบรวมสิ่งของต่าง ๆ เพื่อนำมาจัดให้ห้องนิทรรศการ จัดทำฐานข้อมูลวัตถุสิ่งของต่าง ๆ และคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้เข้าชมได้ในช่วงเดือนเมษายน 2563