25 ต.ค. 2562

ดร.สิญาธร นาคพิน ร่วมปรึกษาหารือพัฒนาท่าน้ำวังหิน รองรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาล ปี 63

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวร่วมปรึกษาหารือพัฒนาท่าน้ำวังหิน รองรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาล ต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง พร้อมด้วยนายสุพัชรพงษ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ นายกเทศบาลบ้านส้อง อุทยานแห่งชาติ วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผู้ใหญ่บ้านบ้านสวนกล้วย และประธานกลุ่มท่องเที่ยวบ้านสวนกล้วย ร่วมการประชุม 

จากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมาเยี่ยมพื้นที่ บ้านสวนกล้วย เพื่อติดตามการเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีงบประมาณเพื่อต่อยอดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่  งบประมาณ จำนวน 300,000 บาท โดยให้ชุมชนเขียนโครงการต่อยอดกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ทางกลุ่มจึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่นี้ประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านโดยร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว งานวิจัยต่างๆ โดยมี ดร.สิญาธร นาคพิน เป็นหัวหน้าชุดโครงการ และร่วมพัฒนาพื้นที่มาตลอด

จากการปรึกษาร่วมกัน ได้มีแนวทางการพัฒนาท่าน้ำวังหิน ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรที่อุดมสบบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยว การจัดการคนจำนวนมาก ซึ่งปี 2562 มีผู้มาเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวช่วงเทศกาลที่กำลังจะมาถึง การปรับปรุงร้านค้าชุมชน ลานจอดรถ จุดประชาสัมพันธ์  การเตือนภัยน้ำป่าล่วงหน้า  และการจัดการความสะอาดจากขยะที่จะเกิดขึ้น โดยทางเทศบาลได้รับในเรื่องของป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทาง การเก็บกวาดขยะออกจากพื้นที่ สำหรับในส่วนของการจัดการพื้นที่จะให้ชุมชนเจ้าของพื้นที่เป็นผู้ดูแล และบริหารจัดการต่อไป