บุคลากรสายสนับสนุน

23 รายการ :1หน้า : หน้าที่ 1

วรารัตน์ เทือกทิพย์​

นางสาว วรารัตน์ เทือกทิพย์​

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี
งานแผนงานและงบประมาณ

wararat@sru.ac.th
บธ.บ. ระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
077913333(กด*)ต่อ 1411
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ

อุราวรรณ ศิริแสง

นาง อุราวรรณ ศิริแสง

นักวิชาการศึกษา
งานวิชาการ

Jiftchai@hotmail.com
บธ.บ. ธุรกิจบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
0954293398
เมืองสุราษฎร์ธานี
ผลงานทางวิชาการ

นลวัชร์ ขุนลา

นาย นลวัชร์ ขุนลา

นักวิชาการศึกษา
งานกิจการนักศึกษา

nollawach@gmail.com
บธ.บ บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
077913333(กด*)ต่อ 1411
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ

พิทักษ์ ทองเกษม

นาย พิทักษ์ ทองเกษม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

pitak.ton@sru.ac.th
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
สงขลานครินทร์
077913333(กด*)ต่อ 1423
เมืองสุราษฎร์ธานี
ผลงานทางวิชาการ

อดิเทพ สุวรรณขำ

นาย อดิเทพ สุวรรณขำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

adithep.suw@sru.ac.th
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
077913333(กด*)ต่อ 1411
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ

ปุญญิศา คีรีเพชร

นางสาว ปุญญิศา คีรีเพชร

นักวิชาการเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี

punyisakeereepet@gmail.com
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาบริหารุรกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
077913333(กด*)ต่อ 1412
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ

ชุติภาศ แก้วเพชร

นางสาว ชุติภาศ แก้วเพชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ธุรการสาขา (วิชาเอกการท่องเที่ยว)

chutipas.kae@sru.ac.th
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
077913333(กด*)ต่อ 1423
เมืองสุราษฎร์ธานี
ผลงานทางวิชาการ

ขนิษฐา บุญสนอง

นาง ขนิษฐา บุญสนอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ

jif.kanitta@hotmail.com
ศศ.ม การบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
077913333(กด*)ต่อ 1411
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ

ยรรยง ศรีฟ้า

นาย ยรรยง ศรีฟ้า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

yanyoong.srifa@hotmail.com
ศน.ม. ศาสนศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย
077913333(กด*)ต่อ 1411
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ

เสาวนีย์ นุชภู่

นางสาว เสาวนีย์ นุชภู่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานทรัพยากรบุคคล งานขอตำแหน่งทางวิชาการ

saowani395@gmail.com
นบ. นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
077913333(กด*)ต่อ 1411
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ

เสาวดี  ศรีฟ้า

นาง เสาวดี ศรีฟ้า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา

saowadee2101@gmail.com
วทม. ส่งเสริมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
077913333(กด*)ต่อ 1411
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ

ดอกรักษ์ นัดทยาย

นางสาว ดอกรักษ์ นัดทยาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ธุรการสาขา (วิชาเอกการโรงแรม) ธุรการสาขา สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)

dokrak.n@hotmail.com
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
077913333
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ

วาสนา เพชรกาศ

นางสาว วาสนา เพชรกาศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ธุรการ

ppoy1980@gmail.com
ศศ.บ รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
077913372
เมืองสุราษฎร์ธานี
ผลงานทางวิชาการ

ศรีสุดา แก้วอำรัตน์

นางสาว ศรีสุดา แก้วอำรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานกิจการนักศึกษา

srisuda.kae@sru.ac.th
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
077913333(กด*)ต่อ 1423
เมืองสุราษฎร์ธานี
ผลงานทางวิชาการ

จิรัชย์ พูนเอียด

นาย จิรัชย์ พูนเอียด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pete_8412_@hotmail.com
บธ.บ. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
077913333(กด*)ต่อ 1412
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ

ภูวนาท ติรจิตราภร

นาย ภูวนาท ติรจิตราภร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานโครงการนักศึกษาจีน

bhuwanato@gmail.com
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
077913333(กด*)ต่อ 1411
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ

อัจฉรา โอบอ้อม

นางสาว อัจฉรา โอบอ้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ธุรการสาขา (วิชาเอกธุรกิจการบิน)

aujchara_14@hotmail.com
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
077913333(กด*)ต่อ 1423
เมืองสุราษฎร์ธานี
ผลงานทางวิชาการ

จันทิมา เจะตัม

นางสาว จันทิมา เจะตัม

บรรณารักษ์
งานบรรณารักษ์

huda-day@hotmail.com
ศศ.บ. ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
077913333(กด*)ต่อ 1411
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ

อนุรัก เนียมมูสิก

นางสาว อนุรัก เนียมมูสิก

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการ

anurak3@hotmail.com
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
077913333
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ

วัชรพร ชุ่มเผือก

นางสาว วัชรพร ชุ่มเผือก

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
งานประชาสัมพันธ์ ธุรการ

watcha.pj@gmail.com
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (มัลติมีเดีย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
077913333(กด*)ต่อ 1411
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ

ตริตาภรณ์ บรรวัชราพันธ์

นาง ตริตาภรณ์ บรรวัชราพันธ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
งานโครงการ Work-Integrated Learning (WIL)

Tritapornbowon@gmail.com
ศ.บ. เเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
077913333(กด*)ต่อ 1411
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ

สหรักษ์ ภักดี

นาย สหรักษ์ ภักดี

พนักงานต้อนรับ
พนักงานต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ

saharak_poom@hotmail.com
บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการบริการระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
077913333
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ

ปรัญญาพร  เมืองพรหม

นางสาว ปรัญญาพร เมืองพรหม

พนักงานต้อนรับ
พนักงานต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ

Tick2534Tom@hotmail.com
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
077913333(กด*)ต่อ 1411
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ