01 ก.ค. 2563

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปี 2563

ตามที่ มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ได้ให้ทุนอุปการะการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จํานวน 8 ทุน ในอัตราทุนละ 40,000 บาทต่อปี ตลอดจนสําเร็จการศึกษา นั้น ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบข้อมูล พบว่า มีนักศึกษาที่รับทุนดังกล่าว สําเร็จการศึกษา จํานวน 3 ราย มหาวิทยาลัยจึงทําการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนอุปการะการศึกษา ทดแทน โดยให้วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาตัวแทนวิทยาลัย จํานวน 1 ราย เสนอรายชื่อต่อกองพัฒนานักศึกษา ภายในวันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เพื่อเขา้ รับ การคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัยในขั้นตอนต่อไป

๑. คุณสมบัติ
๑.๑ เป็นนักศึกษาสังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
๑.๒ เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน
๑.๓ ผลการเรียนดีพอสมควรคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
๑.๔ เป็นผู้มีจิตอาสาและช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเป็นอย่างดี

๒. การรับสมัคร

๒.๑ วันรับสมัคร

๒.๒ สถานที่รับสมัคร

๒.๓หลักฐานการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 – สํานักงานวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อําเภอเมือง ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ตดิ ตอ่ นางสาวศรีสุดา แก้วอํารัตน์

– สํานักงานวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อําเภอเกาะสมุย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ติดต่อนายนลวัชร์ ขุนลา

-ใบสมัครในเว็บไซต์http://inter.sru.ac.th

  • –  ใบแสดงผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุดต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
  • –  เรียงความมีความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4 (เขียนลง แบบฟอร์มในใบสมัคร) ซึ่งข้อมูลต้องเป็นความจริงที่เกี่ยวกับเรื่อง ส่วนตัวและครอบครัว อันเป็นเหตุที่ทําให้เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดผู้อุปการะด้านการเงินทําให้ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้
  • –  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับทุน
  • –  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับทุน

๓. การสอบ

๓.๑ วันสอบ

๓.๒ สถานที่สอบ

วันพุธที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 -16.00 น.

– อําเภอเมือง ณ ห้องประชุมช่อม่วง – อําเภอเกาะสมุย ณ ห้องประชุมตลิ่งงาม – สอบสัมภาษณ์

ผลการเรียน
การเข้าร่วมกิจกรรม
เรียงความ
การสอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 http://inter.sru.ac.th