12 มี.ค. 2563

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ส่งนักศึกษาจำนวน 20 คน เข้าร่วม อบรมวิศวกรสังคม รุ่น 1

ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติฯ มรส. เห็นความสำคัญของ การสร้างวิศวกรสังคม เสริมทักษะแก้ปัญหาพัฒนาชุมชนในทุกมิติ

ระหว่างวันที่ (10-12 มี.ค.63) วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้ส่งนักศึกษาจำนวน 20 คน เข้าร่วม อบรมวิศวกรสังคม รุ่น 1 มีผู้เข้าร่วมในโครงการ 120 คน ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 10 ผลิตภัณฑ์ของดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ซึ่ง มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการ ผสานองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน โดยกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต คือ วิศวกรสังคม ซึ่งบัณฑิตจะต้องมีทักษะการเป็นวิศวกรสังคม ประกอบด้วย การมีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย มีทักษะในการสื่อสาร สื่อสารองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลัง ทรัพยากรเพื่อการแก้ปัญหา และมีทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม