26 ส.ค. 2564

วนช.เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2564

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1. รศ.ปราณี เพชรแก้ว ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล กรรมการ
3. รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง กรรมการ
4. ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง กรรมการ
5. ผศ.ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ กรรมการ
6. อ.ศุภชัย ดำคำ กรรมการและเลขานุการ

ประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting