18 ก.ค. 2563

งานสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) สู่ความยั่งยืนพื้นที่เกาะสมุยและหมู่เกาะทะเลใต้”

……คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร  ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะสมุย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุย และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ตลอดจนภาคีเครื่อข่ายการท่องเที่ยวเกาะสมุย ร่วมจัดงานสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) สู่ความยั่งยืน พื้นที่เกาะสมุยและหมู่เกาะทะเลใต้
-?- ในระหว่างวันที่ 25 -26 กรกฎาคม 2563  ณ โรงแรมโนราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
…..โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้การฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แนวโน้มตลาดการท่องเที่ยว ตลอดจนจัดกระบวนการ ค้นหาอัตลักษณ์ เกาะสมุยและหมู่เกาะทะเลใต้เตรียมพร้อมภาคีการท่องเที่ยวเพื่อปรับตัวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)  โดยในวันดังกล่าวจะมีการบรรยายพิเศษ..
-?- “เกาะสมุยเกาะแห่งเต่า แบรนด์ใหม่กับการฟื้นฟูทรัพยากรสู่การเป็นจุดขายการท่องเที่ยวในยุค New Normal” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล และรองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
-?- “Rethink Branding ฝ่าวิกฤติ หาโอกาสธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะสมุยยุค New Normal” โดยวิทยากรระดับประเทศ คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ นักสร้างสรรค์กลยุทธ์และการวางแผนตลาดที่ได้รับการยอมรับระดับโลก
-?- และกิจกรรมสัมมนาปฏิบัติการ“เสน่ห์สมุย คนเกาะกับการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ยุค New Normal และการค้นหาอัตลักษณ์ ค้นหาเสน่ห์สมุย สู่ความยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วม” โดยคุณศุ บุญเลี้ยง ศิลปินระดับชาติคนเกาะสมุย และทีมงานกะทิกะลา

…..โครงการดังกล่าว จัดขึ้นจะเป็นแนวทางที่สามารถนำไปกำหนดทิศทางการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเกาะสมุยและหมู่เกาะทะเลใต้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้พื้นที่สามารถกลับมาฟื้นตัวและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ สามารถกระจายรายได้ไปยังภาคธุรกิจและท้องถิ่นชุมขนอย่างแท้จริง รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปกติวิถีใหม่ New Normal  ??

ช่องทางการเข้าร่วมมี 2 ช่องทาง ??
– ?- เข้าร่วม ณ โรงเเรมโนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย
– ?- เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
ลงทะเบียนได้ที่ – https://forms.gle/gWsvcukBVHmrUG3D6
#Samui#NewNormal

????