โครงการวิจัย

ลำดับปีชื่อสิ่งพิมพ์ผู้วิจัยแหล่งทุน
12562แนวทางการพัฒนาการจัดการความปลอดภัยที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ความปลอดภัยของการท่องเที่ยวและวิกฤตการณ์ของนักท่องเที่ยวผู้หญิงชาวต่างชาติในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวเกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมวดเงินรายได้
22562การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่เพื่อสร้างทางเลือกและเพิ่มมูลค่าทางเศรษบกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิชชุตา ให้เจริญหมวดเงินแผ่นดิน
32562กระบวนทัศน์การจัดการการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงานด้านการทอ่งเที่ยวและบริการในพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์, จันทร์พร ช่วงโชติ และ นิศารัตน์ ไทยทองหมวดเงินแผ่นดิน
42562การบริหารความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้าของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ภรณ์พักตรา ศักดาหมวดเงินแผ่นดิน
52562รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการตระหนักรู้กับการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุลีวรรณ ปราณีธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมวดเงินรายได้
62562การประยุกต์สื่อดิจิทัลแบบมัลติมีเดียออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณภัทร นาคสวัสดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมวดเงินรายได้
72562ระดับการรับรู้ความเสี่ยงของกระบวนการทำกิจกรรมดำตื้นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแนวปะการังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เบญญา จริยวิจิตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมวดเงินรายได้
82562ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกผักเหลียงของกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองผักหนาม ม.6 ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี อรุษ คงรุงโชคมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมวดเงินรายได้
92562การพัฒนารูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร:กรณีศึกษาการเขียนฉลากและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในชุมชน ศันสนีย์ เกียรติคีรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมวดเงินรายได้
102562การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสนับสนุนการเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จีรติ พูนเอียดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมวดเงินรายได้
112562การศึกษาภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มัลลิตา ชูติระกะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมวดเงินรายได้
122561พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในขณะท่องเที่ยว ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม
132561Enhancing Tourism Destination Standard Focusing on Waterfalls ดร.สิญาธร นาคพิน
142561Travelling Behavior of Revisit European and Non-European Tourism in Samui Island นายธนาวิทย์ บัวฝ้าย, ดร.สิญาธร นาคพิน
152561Guidelines for the Tourism Safety Management:A Case Study of Samui Island,Suratthani Province นางสาวกนกวรรณ ศรีขวัญ
162561Measurement o tourism Internship Attributes in the 21 Century นางสาวศรีสุดา แก้วอำรัตน์ และ ดร.สิญาธร นาคพิน
172561Behavior on Selecting Accommodation in Thailand of Suratthani Rajabhat University Students นางสาวเพ็ญวิไล แก้วเพชร, ผศ.ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ และ ดร.สิญาธร นาคพิน
182561Enhancing Competencies of the Personnel in the tourism and Service Industries ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม
192561Loyalty of Law-cost airlines' passenger is it existing? นางสาวจุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์
202561Service startegies influencing the decision-making of local people toward low cost airline choices. นางสาวภรณ์พักตรา ศักดา