ผลงานตีพิมพ์

ลำดับชื่อเรื่องชื่อสิ่งพิมพ์ผู้วิจัยวันที่
1Antecedents Impacting on Achievement of Using Problem-Based Pedagogy for Student’s Learning on Auditing Course
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายนผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค-
2The Casual Effects of Island Tourism Safety Perception toward Island Destination Loyalty of International Tourists : A Case of Samui Island,Thailand
วารสารวิชาการการ่องเที่ยวไทยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2561ดร.สิญาธร นาคพิน นายธนาวิทย์ บัวฝ้าย-
3Awareness,Attitudes,and Behaviors towards the Environment and the Management of Historical Tourism Resources of Muang Wiang Sa Community
วารสารช่อพยอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 เดือน พฤศจิกายน -ธันวาคม 2561ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม นางสาวจารีย์ พรหมณะ นางสาวธัญญา กาศรุน-
4Relativity between Geert HofstedeMulti-Culture with Perception Tourism Interpretation Signs
วารสารช่อพะยอมเกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์-
5คุณภาพบริการธุรกิจโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ( กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 )น.ส.ศิมาภรณ์ สิทธิชัย, ดร.สิญาธร ขุนอ่อน-
6แรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม-
7พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในขณะท่องเที่ยว
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 6 ฉบับ ที่ 1ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม-
8มิติทางด้านวัฒนธรรมกับการแสดงความคิดเห็นต่อโรงแรมที่เข้าพักในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายที่พักออนไลน์ของลูกค้าชาวไทยและชาติอื่นๆ
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)ดร.สิญาธร ขุนอ่อน-
9State and Needs in Using Digital Instruction for Environmenttal Subject of Primary Schools in SuratThani Province
ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม-
10Enhancing Tourism Competitiveness of Hong Kong via Tourism Planning: A Comparative Case Study between Hong Kong and Singapore
สิญาธร ขุนอ่อน-