ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)   สร้างองค์ความรู้ สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมีปณิธานที่มุ่งมั่นจะเป็นสถาบันชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวในระดับชาติและระดับภูมิภาค โดยมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาสหวิทยาการ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล”

 

พันธกิจ(Mission)

 1. บูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
 2. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลสู่การแข่งขันระดับชาติและระดับภูมิภาค ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
 3. พัฒนาเนื้อหาวิชาการ แนวทางในการปรับหลักสูตร งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เกิดการเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีใหม่ๆ  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหาวิชาการ
 4. เกิดสาขาทางด้านอุตสาหกรรมการบริการใหม่ๆขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือทางเครือข่ายวิชาการและภาคีเครือข่าย
 5. การบริหารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวในอนาคตต้องมีความคล่องตัว ยืดหยุ่น  โปร่งใส   สู่การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวตามวิทยาการใหม่ๆ  โดยการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยี

 

ภายใต้วิสัยทัศน์นี้จะเน้นการบูรณาการธุรกิจบริการบนฐานความรู้ทางด้านการจัดการและนวัตกรรมร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้ขับเคลื่อนไปในแนวทางเดียวกัน  ซึ่งความสำคัญของการบูรณาการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวนี้จะนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย  การบริการวิชาการ  ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 2. บูรณาการการเรียนการสอนด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศทางด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ตลอดจนชุมชนท้องถิ่นองค์กรหน่วยงานต่างๆ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
 3. บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย  ตลอดจนเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวที่เป็นต้นแบบแห่งประชาคมอาเซียน
 4. บูรณาการสหวิทยาการทางด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านการจัดการโรงแรม การท่องเที่ยว  และอุตสาหกรรมการบริการรูปแบบใหม่ๆ

 

อัตลักษณ์วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

 1. 1. บุคลิกภาพดี
 2. 2. มีจิตบริการ
 3. 3. เชี่ยวชาญภาษา
 4. 4. รักษาสิ่งแวดล้อม

ใส่ความเห็น