บุคลากรสายวิชาการ

 รายการ :2 หน้า : หน้าที่ 1 [ 2 ]

จันทร์พร ช่วงโชติ

ดร. จันทร์พร ช่วงโชติ

อาจารย์
วิชาเอกการโรงแรม

chanphorn.chu@sru.ac.th?>
ปร.ด. การจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยศิลปากร
077913333
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ

สุทธิพรรณ ชิตินทร

นางสาว สุทธิพรรณ ชิตินทร

อาจารย์
วิชาเอกการโรงแรม

Suttipan@sru.ac.th?>
บธ.ม การจัดการโรงแรมแลการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยสยาม
077913333
เมืองสุราษฎร์ธานี
ผลงานทางวิชาการ

ณภัทร นาคสวัสดิ์

ดร. ณภัทร นาคสวัสดิ์

อาจารย์
วิชาเอกการโรงแรม

napat.nak@sru.ac.th?>
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยพะเยา
077913333(กด*)ต่อ 1411
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ

นิศารัตน์ ไทยทอง

ดร. นิศารัตน์ ไทยทอง

อาจารย์
วิชาเอกการโรงแรม

nisarut555@yahoo.com?>
Ph.D. Manaagement
University of Hull
077913333
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ

อนุพงษ์ หมื่นชัยยะ

นาย อนุพงษ์ หมื่นชัยยะ

อาจารย์
วิชาเอกการโรงแรม

Anupongwan@hotmail.com?>
กจ.ม. การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
077913333(กด*)ต่อ 1411
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ

ศันสนีย์ เกียรติคีรี

ดร. ศันสนีย์ เกียรติคีรี

อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ)

sansanee@sru.ac.th?>
Ph.D. Hospitality Administration
Texas Tech University
077313333(กด*)ต่อ 1410
เมืองสุราษฎร์ธานี
ผลงานทางวิชาการ

เบญญา จริยวิจิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญญา จริยวิจิตร

อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ)

benya.jar@sru.ac.th?>
MSc Hospitality with Tourism Management
University college Birmingham
077913333
เมืองสุราษฎร์ธานี
ผลงานทางวิชาการ

มัลลิตา ชูติระกะ

ดร. มัลลิตา ชูติระกะ

อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ)

Munlita.choo@gmail.com?>
Ph.D. Integrated Tourism Management
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สพบ.)
077913333
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ

ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์

นางสาว ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์

อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ)

sunsanee.won@sru.ac.th?>
บธ.บ. การจัดการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
077913333(กด*)ต่อ 1411
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ

จีรติ พูนเอียด

ดร. จีรติ พูนเอียด

อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ)

jeerati.poo@sru.ac.th?>
Ph.D. Tourism and Event Management
Manchester Metropolitan University, UK
077913333(กด*)ต่อ 1494
เมืองสุราษฎร์ธานี
ผลงานทางวิชาการ

จิตรี ไทรทอง

นางสาว จิตรี ไทรทอง

อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ)

jittree.sai@sru.ac.th?>
Master of Arts (M.A.) Human Resource Management
Middlesex University, UK
077913333(กด*)ต่อ 1411
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ

จุฑารัตน์ เหล่าหราหมณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑารัตน์ เหล่าหราหมณ์

อาจารย์
วิชาเอกธุรกิจการบิน

Jutarut.lao@sru.ac.th?>
MSc Aviation Management
London Metropolitan University
077913333(กด*)ต่อ 1494
เมืองสุราษฎร์ธานี
ผลงานทางวิชาการ

ภรณ์พักตรา ศักดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรณ์พักตรา ศักดา

อาจารย์
วิชาเอกธุรกิจการบิน

pornpaktra.sak@sru.ac.th?>
วท.ม. (การบริหารการบิน) สาขาวิชาการบริหารการบิน
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
077913333
เมืองสุราษฎร์ธานี
ผลงานทางวิชาการ

จารีย์  พรหมณะ

นางสาว จารีย์ พรหมณะ

อาจารย์
วิชาเอกธุรกิจการบิน

jaree.phr@sru.ac.th?>
- -
-
077913333(กด*)ต่อ 1411
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ

วิชชุตา ให้เจริญ

นางสาว วิชชุตา ให้เจริญ

อาจารย์
วิชาเอกการท่องเที่ยว

witchuta.hai@sru.ac.th?>
สค.ม. สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยามหิดล
077913333
เมืองสุราษฎร์ธานี
ผลงานทางวิชาการ

ธนาวิทย์ บัวฝ้าย

นาย ธนาวิทย์ บัวฝ้าย

อาจารย์
วิชาเอกการท่องเที่ยว

oat19inter@hotmail.com?>
วท.ม. เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
077913333(กด*)ต่อ 1423
เมืองสุราษฎร์ธานี
ผลงานทางวิชาการ

สิญาธร นาคพิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิญาธร นาคพิน

อาจารย์
วิชาเอกการท่องเที่ยว

siyathorn.nak@sru.ac.th?>
D.HTM Doctor of Hotel and Tourism Management
Hong Kong Polytechnic University
077913333
เมืองสุราษฎร์ธานี
ผลงานทางวิชาการ

เกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์

นางสาว เกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์

อาจารย์
วิชาเอกการท่องเที่ยว

Kessini.tri@sru.ac.th?>
MBA-TRM Tourism Management
Assumption University
077913333(กด*)ต่อ 1420
เมืองสุราษฎร์ธานี
ผลงานทางวิชาการ

ตวงกาญจน์  วัฒน์บุณย์

นางสาว ตวงกาญจน์ วัฒน์บุณย์

อาจารย์
วิชาเอกการท่องเที่ยว

tuangkarn.wat@sru.ac.th?>
ศศ.บ. การสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
077913333(กด*)ต่อ 1411
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ

มัณฑน์นันท์  ขุนฤทธิ์

นางสาว มัณฑน์นันท์ ขุนฤทธิ์

อาจารย์
ภาษาต่างประเทศ (รัสเซีย)

mantanan.khu@sru.ac.th?>
M.A. in Philology Russian Language as a foreign language
Ural Federal University
077913333(กด*)ต่อ 1411
เกาะสมุย
ผลงานทางวิชาการ