การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน

ลำดับ รายการ
10 แผนดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

ลำดับ รายการ
13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

ลำดับ รายการ
14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 E-Service

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลำดับ รายการ
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ลำดับ รายการ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ลำดับ รายการ
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ลำดับ รายการ
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ลำดับ รายการ
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ลำดับ รายการ
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

ลำดับ รายการ
38 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ลำดับ รายการ
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
41 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

10.2 มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ลำดับ รายการ
42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ