27 พ.ย. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง