19 มิ.ย. 2562

รับสมัครทุนนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครทุน นักศึกษาผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562

 

ระยะเวลาการสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 กรกฎาคม 2562

จำนวนทุน : จำนวน 3 ทุนการศึกษา / สาขาวิชา

ระยะเวลาให้ทุน : ให้ทุนแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกตลอดหลักสูตร

เงื่อนไขและประโยชน์ที่จะได้รับ :

  • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม)

  • ระยะเวลารับทุนการศึกษาประจำภาคเรียน ไม่เกินระยะเวลาศึกษาของหลักสูตร โดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 เมื่อสิ้นปีการศึกษาของแต่ละปีการศึกษา

ติดตามรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ