28 พ.ค. 2562

ขอเรียนเชิญบุคลากร ส่งบทความวิชาการและวิจัย ร่วมเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการและวารสาร

ด้วยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ในห้วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562 จำนวน 6 รายการดังเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม เข้าถึงได้ที่  http://www.psaku.org/pages/conference

นอกจากนี้สมาคมฯ และเครือข่าย ยังร่วมกันจัดพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ อีกจำนวน 3 รายการ ดังเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม เข้าถึงได้ที่ http://www.psaku.org/pages/journal

จึงขอเรียนเชิญบุคลากร ส่งบทความวิชาการและวิจัย ร่วมเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการและวารสารดังกล่าว

Download