13 มิ.ย. 2562

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา กรุงเทพมหานครฯ