16 มิ.ย. 2563

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สิญาธร นาคพิน อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้รับเชิญเป็นประธานสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สิญาธร นาคพิน อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้รับเชิญเป็นประธานสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุม 3/4 ชั้น 3 อาคาร ราชพฤกษ์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ จำนวน 5 คน

พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สิญาธร นาคพิน ได้นำทีมพัฒนาหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ พร้อมด้วยทีมอาจารย์ ดร. จีรติ พูนเอียด อาจารย์ ดร.ยกสมน เจ๊ะเฮง ของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะเปิดรับนักศึกษาเร็วๆ นี้

—– 🤗🤗—–