30 ก.ย. 2562

พัฒนานักสื่อความหมาย โครงการต่อเนื่องอุดมศึกษาพี่เลี้ยง Junior Guide @ Wiang Sa BY IST in 2019 ณ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ดร.สิญาธร นาคพิน วิทยากรในการฝึกอบรม ได้กล่าวถึงการฝึกอบรมครั้งนี้ว่า การฝึกอบรมโครงการJunior Guide @ Wiang Sa BY IST in 2019 ได้เลือกโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ เนื่องจาก พื้นที่บ้านสวนกล้วยเป็นพื้นที่บริการวิชาการการของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่พัฒนาด้านการท่องเที่ยว ของวิทยาลัยฯ และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้ลงพื้นที่เพื่อวิจัยและพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ทักษะการนำเที่ยว และการนำเที่ยวเป็นภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 3-6 จำนวน 20 คน ร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562


วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ Junior Guide @ Wiang Sa BY IST in 2019 ณ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนานักสื่อความหมาย การท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้โครงการต่อเนื่องอุดมศึกษาพี่เลี้ยงประจำปี 2562
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ Junior Guide @ Wiang Sa BY IST in 2019 ณ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนานักสื่อความหมาย การท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้โครงการต่อเนื่องอุดมศึกษาพี่เลี้ยงประจำปี 2562