Job top gun นำเสนอ Super resume เพิ่มโอกาสการมีงานทำนักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
23 เม.ย. 2558

Job top gun นำเสนอ Super resume เพิ่มโอกาสการมีงานทำนักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Job top gun นำเสนอ Super resume เพิ่มโอกาสการมีงานทำนักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Job top gun นำเสนอ Super resume เพิ่มโอกาสการมีงานทำนักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ดร.สิญาธร ขุนอ่อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว พร้อมด้วยบุคลกร ของวิทยาลัยฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพการสมัครงานด้วย Super resume พร้อมบอกคุณลักษณะงานที่เหมาะสมกับความชำนาญของนักศึกษา

ใส่ความเห็น