วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำนักศึกษา ฝึกทักษะวิชาชีพมัคคุเทศก์ เดินทางปฏิบัติจริง จังหวัดในภาคเหนือ
07 พ.ย. 2562

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำนักศึกษา ฝึกทักษะวิชาชีพมัคคุเทศก์ เดินทางปฏิบัติจริง จังหวัดในภาคเหนือ

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำนักศึกษา ฝึกทักษะวิชาชีพมัคคุเทศก์ เดินทางปฏิบัติจริง จังหวัดในภาคเหนือ

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำนักศึกษา ฝึกทักษะวิชาชีพมัคคุเทศก์ เดินทางปฏิบัติจริง จังหวัดในภาคเหนือ

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้จัดทำโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพมัคคุเทศก์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้แก่นักศึกษาท ในรายวิชาหลักการมัคคุเทศก์ภาคเรียนที่ 1/2562

อาจารย์ธนาวิทย์ บัวฝ้าย เป็นอาจารย์ผู้สอนและนำนักศึกษาเดินทางฝึกปฏิบัติพากษ์ทัวร์ ณ จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ