01 ก.ย. 2564

ช่องทางการติดต่อสื่อสารและประสานงาน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตามฝ่ายงาน ดังต่อไปนี้