12 พ.ค. 2563

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว พัฒนาการใช้โปรแกรม Cisco Webex และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกันจัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัด โครงการ “ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563” ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ผ่านช่องทางการอบรมบนสื่อออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ช่วงเช้าของการอบรม เป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง“วิธีการใช้โปรแกรมโปรแกรม Cisco Webex เบื้องต้น” วิทยากรจากสำนักวิทยาบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณนิธิ ลอยชูศักดิ์ และช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร และ การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา” วิทยากรจากสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน ผศ.กาญจนา เผือกคง รองผู้อำนวยการสำนักฯ และคุณนิเวศน์ แซ่โค้ว นักวิชาการศึกษา