ประวัติวิทยาลัยฯ

เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ตามบริบทพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2548 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา หน้า 72 หน้า 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8 มีนาคม 2548 นับเป็นคณะที่ 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

     ต่อมาสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เห็นชอบ โครงการพัฒนาการศึกษาและการบริการของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  เกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย  ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2550 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2550 และการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/2550 วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม  พ.ศ.2550 และครั้งที่ 9/2550 วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2550 อนุมัติวิธีการและงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มีการจัดการเรียนการสอน 2 พื้นที่ ทั้งพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอเกาะสมุย โดยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรไทยและสูตรนานาชาติ ประกอบด้วยสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาชาวิชาการโรงแรม และสาขาธุรกิจการบิน เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

สถานที่จัดการเรียนการสอน

     วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ 6 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  มีศูนย์ให้การศึกษาจำนวน 2 พื้นที่ คือ  พื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่อำเภอเมือง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร  ดังนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมบริการ มี 3 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกการท่องเที่ยว วิชาเอกการโรงแรม และ วิชาเอกธุรกิจการบิน หลักสูตรที่สอง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)

ทัวร์ชม

Our campuses are living laboratories for sustainability.