ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์
คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
คู่มือนักศึกษา 25-06-2564
คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน
Work-Integrated Learning, คู่มือ 17-06-2564
อาหารสมองออนไลน์ 5-7 พ.ค. 64 (ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2564 21-05-2564
การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในยุคสังคมออนไลน์ 19 พ.ค.64 (ดอกรักษ์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน ปี 2564 21-05-2564
อบรมทักษะการถ่ายภาพ 25-31 มี.ค.64 (วัชรพร)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน ปี 2564 17-05-2564
อบรม OKRs 19 เม.ย.64 (อนุรัก)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน ปี 2564 17-05-2564
อบรม OKRs 19 เม.ย.64 (วัชรพร)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน ปี 2564 17-05-2564
อบรมอาหารสมองออนไลน์ หัวข้อการบริหารหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ 6 พ.ค.64 (ตริตาภรณ์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน ปี 2564 17-05-2564
อาหารสมองออนไลน์ หัวข้อการบริหารหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ 6 พ.ค.64 (วัชรพร)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน ปี 2564 17-05-2564
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 18 พฤศจิกายน 2563 (ดร.ศันสนีย์ เกียรติคีรี)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2563 19-01-2564
อบรม Presentation Skills 2 ตุลาคม 2563 (ผศ.จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์)
รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2563 05-01-2564
อบรม Decision Making 2 ตุลาคม 2563 (ผศ.จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์)
รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2563 05-01-2564
การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม 26-28 กันยายน 2563 (อนุรัก)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2563 17-09-2563
การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม 26-28 กันยายน 2563 (วัชรพร)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2563 10-09-2563
PATA Webinar:Tourism Insights and Strategies to the COVID-19 30 เมษายน 2563 (อ.เกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2563 21-07-2563
Online Exam Solution 7 พฤษภาคม 2563 (อ.เกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2563 21-07-2563
รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปี 2563
ทุนการศึกษา 01-07-2563
หนังสือให้ความยินยอมแก่ผู้ปกครอง
ทุนการศึกษา 01-07-2563
หนังสือขอรับทุนยืมเฉพาะกิจ
ทุนการศึกษา 01-07-2563
สัญญาให้ทุน
ทุนการศึกษา 01-07-2563
ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินเฉพาะกิจของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
ทุนการศึกษา 01-07-2563
ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินเฉพาะกิจของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
ทุนการศึกษา 01-07-2563
การฝึกอบรมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานจริงสำหรับสำหรับผู้ใช้งานระบบห้องสมุด 15-19 มิถุนายน 2563 (จันทิมา)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2563 01-07-2563
ใบสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
แบบฟอร์ม/คำร้อง สำหรับนักศึกษา 30-06-2563
คู่มือนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2563
คู่มือนักศึกษา 25-06-2563
คู่มือจัดการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
เอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการ 10-05-2563
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 (ดร.มัลลิตา ชูติระกะ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2563 25-02-2563
อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานพัฒนานักศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และการเป็นวิศวกรสังคม 27 มกราคม 2563 (นางสาวศรีสุดา แก้มอำรัตน์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2563 05-02-2563
อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานพัฒนานักศึกษา 27 มกราคม 2563 (นายภูวนาท ติระจิตราภร)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2563 05-02-2563
การจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี AR 27-28 พฤศจิกายน 2562 (นางสาวมัณฑน์นันท์ ขุนฤทธิ์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2563 05-02-2563
โครงการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ 19-25 ธันวาคม 2562 (ดร.มัลลิตา-ดร.ศันสนีย์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2562 10-01-2563
ผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนฮังการี-2563
ประกาศทั่วไป, ประกาศนักศึกษา 26-12-2562
ปฎิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ปฏิทินวิชาการ 03-12-2562
ปฎิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562
ปฏิทินวิชาการ, ประกาศนักศึกษา 03-12-2562
ใบสมัครร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (PDF)
ประกาศนักศึกษา 29-11-2562
หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง โครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (DOCX)
ประกาศนักศึกษา 29-11-2562
หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง โครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (PDF)
ประกาศนักศึกษา 29-11-2562
ใบสมัครร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (DOC)
ประกาศนักศึกษา 29-11-2562
รายละเอียดการรับสมัครและประกาศ
ประกาศนักศึกษา 29-11-2562
พัฒนาอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศบุคลากร 27-11-2562
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ 21-22 พฤศจิกายน 2562 (นางสาวศรีสุดา แก้วอำรัตน์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน ปี 2562 26-11-2562
คำร้องขอเปิดรายวิชาพิเศษ
แบบฟอร์ม/คำร้อง สำหรับนักศึกษา 22-11-2562
คู่มือฝึกประสบการณ์โครงการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)
Work-Integrated Learning, คู่มือ 18-11-2562
อบรม TQS การบริการคุณภาพทั่วองค์กร รุ่นที่2 23-24 กันยายน 2562 (นางสาวศรีสุดา แก้วอำรัตน์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน ปี 2562 31-10-2562
อบรม Risk Management Plan ตามหลัก Coso 6 กันยายน 2562 (ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2562 17-09-2562
หลักเกณฑ์การเขียนงบประมาณงานวิจัย
เอกสารงานวิจัยเผยแพร่ 11-09-2562
ประชาสัมพันธ์การรับทุน
เอกสารงานวิจัยเผยแพร่ 11-09-2562
ปฏิทินแผนพิจารณาโครงการวิจัย งบรายได้ประจำปีงบประมาณ 2563
เอกสารงานวิจัยเผยแพร่ 11-09-2562
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
เอกสารงานวิจัยเผยแพร่ 11-09-2562
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ปีงบประมาณ 2563
เอกสารงานวิจัยเผยแพร่ 11-09-2562
ประกาศ ประเด็นการวิจัย ปีงบประมาณ 2561-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เอกสารงานวิจัยเผยแพร่ 11-09-2562
อบรมหลักสูตรมืออาชีพ ด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน 2 กันยายน 2562 (อ.เกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2562 05-09-2562
TQS : Total Quality Service การบริการคุณภาพทั่วองค์กร 8-9 สิงหาคม 2562 (ตริตาภรณ์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน ปี 2562 28-08-2562
TQS : Total Quality Service การบริการคุณภาพทั่วองค์กร 8-9 สิงหาคม 2562 (วัชรพร)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน ปี 2562 28-08-2562
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมมัคคุเทศก์-2562
ประกาศทั่วไป 23-08-2562
โครงการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 2 สิงหาคม2562 (อ.เบญญา จริยวิจิตร)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2562 14-08-2562
แบบคำขอเข้ารับการอบรมฯ
เอกสารการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ 13-08-2562
หนังสืออนุมัติหลักสูตรฯ
เอกสารการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ 13-08-2562
ประกาศวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เรื่องการรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (มัคคุเทศก์เฉพาะ)
เอกสารการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ 13-08-2562
ปฏิทินวิชาการ กศ.บท. 1/2562
ปฏิทินวิชาการ, ประกาศนักศึกษา 05-08-2562
แบบฟอร์มรายงานการพัฒนาตนเอง
แบบฟอร์ม/เอกสาร วนช. 02-08-2562
แบบฟอร์มใบมอบหมายงาน
แบบฟอร์ม/เอกสาร วนช. 02-08-2562
แนวทางการเขียนข้อเสนอแผนบูรณาการงานวิจัย 24 กรกฎาคม 2562 (อ.เบญญา จริยวิจิตร)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2562 25-07-2562
แบบฟอร์มหนังสือออกภายนอก
แบบฟอร์ม/เอกสาร วนช. 23-07-2562
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
แบบฟอร์ม/เอกสาร วนช. 23-07-2562
การพัฒนาบัณฑิตสาขาท่องเที่ยวและการประกันคุณภาพหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 2-3 พฤษภาคม 2562 (นางสาววิชชุตา ให้เจริญ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2562 23-07-2562
โครงการเสวนาแนวทางการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ระดับหลักสูตร 11 ธันวาคม 2561 (นางสาววิชชุตา ให้เจริญ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2561 23-07-2562
โครงการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 10 กันยายน 2561 (นางสาววิชชุตา ให้เจริญ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2561 23-07-2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 10 กันยายน 2561 (นางสาววิชชุตา ให้เจริญ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2561 23-07-2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย และคู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานในสาขาวิชาชีพท่องเที่ยวและโรงแรม 7 สิงหาคม 2561(นางสาววิชชุตา ให้เจริญ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2561 23-07-2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 1 มิถุนายน 2561 (นางสาววิชชุตา ให้เจริญ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2561 23-07-2562
อบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับประเทศ 29 มี.ค. 2 เมย. 2562 ดร.สิญาธร นาคพิน
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2562 18-07-2562
อบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับประเทศ 29 มีค 2 เม.ย. 62 ดร.จีรติ พูนเอียด
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2562 18-07-2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ-การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ 18 มีนาคม 2562 ดร.ณภัทร นาคสวัสดิ์
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2562 18-07-2562
หลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย 28-29 มีนาคม 2562 เบญญา จริยวิจิตร
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2562 18-07-2562
หลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย 28-29 มีนาคม 2562 ดร.มัลลิตา ชูติระกะ
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2562 18-07-2562
หลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย 28-29 มีนาคม 2562 ดร.ณภัทร นาคสวัสดิ์
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2562 18-07-2562
หลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย 28-29 มี.ค. 62 เกสสิณี
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2562 18-07-2562
จัดทำคู่มือด้วยการจัดการความรู้เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ 27-29 มี.ค. 62 วรารัตน์
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน ปี 2562 18-07-2562
โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานฯ ด้านการเงินและงบประมาณ 27-29 มีนาคม 2562 ปุญญิศา คีรีเพชร
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน ปี 2562 18-07-2562
โครงการจัดการความรู้ด้านการเงินฯ 9 เม.ย. 62 วรารัตน์ เทือกทิพย์
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน ปี 2562 18-07-2562
Living up to Expectation through Technology 26 มีนาคม 2562 วัชรพร ชุ่มเผือก
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน ปี 2562 18-07-2562
Living up to Expectation through Technology 26 มี.ค. 62 วรารัตน์
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน ปี 2562 18-07-2562
อบรม หลักสูตรพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 6-7 กรกฎาคม 2562 (ขนิษฐา บุญสนอง)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน ปี 2562 12-07-2562
Brochure IST Course detail
ประกาศทั่วไป 08-07-2562
กำหนดการและแบบตอบรับ EDU Day
ประกาศนักศึกษา, ประกาศบุคลากร 05-07-2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ 14 มีนาคม 2562 (เสาวดี ศรีฟ้า)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน ปี 2562 27-06-2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแบบสอบภามออนไลน์ 14 มีนาคม 2562 (ตริตาภรณ์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน ปี 2562 27-06-2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ-การสร้างแบบสอบภามออนไลน์ 14 มีนาคม 2562 (วรารัตน์ เทือกทิพย์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน ปี 2562 27-06-2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือฯ 7-8 มีนาคม 2562 (นางสาวศรีสุดา แก้วอำรัตน์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน ปี 2562 27-06-2562
โครงการบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมฯ 21 มีนาคม 2562 (ศรีสุดา แก้วอำรัตน์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน ปี 2562 27-06-2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ-การสร้างแบบสอบภามออนไลน์ 14 มีนาคม 2562 (นางสาวมัณฑน์นันท์ ขุนฤทธิ์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2562 27-06-2562
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการสมัยใหม่ Modernized service 10 พฤษภาคม 2562 (อ.เบญญา)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2562 26-06-2562
คู่มือนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ฉบับปี พ.ศ. 2562
คู่มือนักศึกษา 24-06-2562
อบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) 3-7 มิถุนายน 2562 (อ.เบญญา จริยวิจิตร)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2562 20-06-2562
โครงการ เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) 10 -11 มิถุนายน 2562 (อ.มัณฑน์นันท์ ขุนฤทธิ์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2562 20-06-2562
โครงการ การถ่ายทอดมาตรฐานอุดมศึกษาสู่การปฎิบัติในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 12 มิถุนายน 2562 (อ.มัณฑน์นันท์ ขุนฤทธิ์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2562 20-06-2562
โครงการอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม 12-14 มิถุนายน 2562 (ดร.มัลลิตา ชูติระกะ และ ดร.ศันสนีย์ เกียรติคีรี)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2562 20-06-2562
หลากหลายเส้นทางสู่ศาสตราจารย์ 2 พฤษภาคม 2562 (ดร.ณภัทร นาคสวัสดิ์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2562 20-06-2562
ใบสมัครรับสมัครทุน นักศึกษาผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี 2562
ประกาศนักศึกษา 19-06-2562
ประกาศรับสมัครทุน นักศึกษาผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี 2562
ประกาศนักศึกษา 19-06-2562
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคาะห์จากงานประจำ
ประกาศบุคลากร 13-06-2562
แนวปฏิบัติในการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
ประกาศนักศึกษา 10-06-2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพและหนังสือในลักษณะอื่นเชิงประยุกต์ 16-17 พฤษภาคม 2562 (นางสาววัชรพร ชุ่มเผือก)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน ปี 2562 07-06-2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพและหนังสือในลักษณะอื่นเชิงประยุกต์ 16-17 พฤษภาคม 2562 (นางสาวอนุรัก เนียมมูสิก)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน ปี 2562 07-06-2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีเชิงสหวิทยาการ 29-30 เมษายน 2562 (ดร.มัลลิตา ชูติระกะ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2562 07-06-2562
ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้มีจิตรศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ
ประกาศบุคลากร 07-06-2562
รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน 2562
ประกาศทั่วไป 07-06-2562
แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์
แบบฟอร์ม/เอกสาร วนช. 04-06-2562
โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562
ประกาศทั่วไป 31-05-2562
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ เรือนสี่ภาค
ประกาศทั่วไป 31-05-2562
ขอเชิญบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 9 หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศทั่วไป 29-05-2562
รายชื่อสถานประกอบการปีการศึกษา 2/2562
รายชื่อสถานประกอบการ 29-05-2562
รายชื่อสถานประกอบการปีการศึกษา 2/2562
รายชื่อสถานประกอบการ 29-05-2562
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2562
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 27-05-2562
รายงานการประชุม กรรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว วาระพิเศษ ครั้งที่ 1
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 27-05-2562
แผนการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, แผนการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 27-05-2562
การปรับเปลี่ยนภาระงาน ของสายสนับสนุนสังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 27-05-2562
กรอบภาระงาน
การปฏิบัติงาน 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ระบบระบายน้ำ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพฺ์คู่มือสาขาวิชาธุรกิจการบิน
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำนานาชาติการท่องเที่ยว
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งวอลเปเปอร์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่านปรับแสงห้องทำงาน WILL
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันสำหรับรถยนต์ราชการ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศโครงการอนุรักษ์พันธุ์มะพร้าว
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำสื่อสารคดีเมืองโบราณ อำเภอเวียงสระ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาศซื้อวัสดุอุปกรณ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมารถบัสโครงการกบนอกกะลา
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศโครงการ TTCS
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดสติกเกอร์ฝ้าห้องพักอาจารย์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ประจำเดือนมีนาคม 2562
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมละไม
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศโครงการมัคคุเทศก์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟน
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสูบส้วม
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถตู้ราชการ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถตู้ราชการ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดเครื่องแบบรักษาความปลอดภัย
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ลำโพง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดสติกเกอร์ฝ้า
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันสำหรับรถยนต์ราชการ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กระดาษ)
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ (หมึกพิมพ์)
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์(วัสดุสำนักงาน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์(วัสดุสำนักงาน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นเข็มประจำวิทยาลัยนาชาติการท่องเที่ยวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์(งานประชุมสภาสัญจร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์(อุปกรณ์ห้องน้ำ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์(เครื่องใช้สำนักงาน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เคมีภัณฑ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื้อ VDO ประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำภาพนิ่งประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ (หมึกพิมพ์,สายไฟ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ต้นไม้)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึกประจำโครงการรนิเทศก์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักพรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันสำหรับรถยนต์ราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายทำวีดีโอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำมันสำหรับรถยนต์ราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือฝึกปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ประจำวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นพับโครงการประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พริ้นเตอร์เลเซอร์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟ้มตรามหาวิทยาลัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันสำหรับรถยนต์ราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการกีฬา กสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่หอประชุม กีฬา กสอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 27-05-2562
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 23-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 22-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 22-05-2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 22-05-2562
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
22-05-2562
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการ
เอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 21-05-2562
โบรชัวร์หลักสูตรที่เปิดรับ ปี 2562
13-05-2562
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
04-05-2562
กระบวนการวิจัยระดับคณะ (วนช.)
เอกสารงานวิจัย 02-05-2562
ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการ (ผศ.)
เอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการ 02-05-2562
ใบสมัครโครงการ WIL แบบที่ 2 (docx)
ใบสมัคร WIL 29-04-2562
ใบสมัครโครงการ WIL แบบที่ 1 (docx)
ใบสมัคร WIL 29-04-2562
ใบสมัครโครงการ WIL แบบที่ 2
ใบสมัคร WIL 29-04-2562
ใบสมัครโครงการ WIL แบบที่ 1
ใบสมัคร WIL 29-04-2562
แบบฟอร์มตรวจสอบรายวิชา inter 2556
แบบฟอร์มตรวจสอบรายวิชา 21-04-2562
แบบฟอร์มตรวจสอบรายวิชาการบิน 2556
แบบฟอร์มตรวจสอบรายวิชา 21-04-2562
แบบฟอร์มตรวจสอบรายวิชาท่องเที่ยว 2556
แบบฟอร์มตรวจสอบรายวิชา 21-04-2562
PIYAMAT WANGSRIPRASERT resume (PDF)
อบรมการเขียน Resume, เอกสารประกอบการเรียน/การสอน 21-04-2562
PONGSATHORN BUNSANG resume (pdf)
อบรมการเขียน Resume, เอกสารประกอบการเรียน/การสอน 21-04-2562
Resume Template (docx)
อบรมการเขียน Resume, เอกสารประกอบการเรียน/การสอน 21-04-2562
Resume Template (PDF)
อบรมการเขียน Resume, เอกสารประกอบการเรียน/การสอน 21-04-2562
กำหนดการการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ รุ่น3
เอกสารการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ, เอกสารประกอบการเรียน/การสอน 21-04-2562
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และนโยบายของภาครัฐ (PPTX)
เอกสารการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ, เอกสารประกอบการเรียน/การสอน 21-04-2562
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมมัคคุเทศก์รุ่น 3
เอกสารการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ, เอกสารประกอบการเรียน/การสอน 21-04-2562
มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว : มาตรฐาน Hotel
หลักการจัดการที่พักแรม, เอกสารประกอบการเรียน/การสอน 21-04-2562
มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว : มาตรฐาน Resort
หลักการจัดการที่พักแรม, เอกสารประกอบการเรียน/การสอน 21-04-2562
ใบสมัครมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย
หลักการจัดการที่พักแรม, เอกสารประกอบการเรียน/การสอน 21-04-2562
อาหารตามมื้อสากลของชาวยุโรป (WORD)
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 21-04-2562
TABLE MANNER (PPT)
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 21-04-2562
TABLE MANNER (PDF)
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 21-04-2562
อาหารตามมื้อสากลของชาวยุโรป
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 21-04-2562
แบบขอสอบสัมภาษณ์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 20-04-2562
แบบประเมินฝึกฯแบบใหม่
เอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 20-04-2562
แบบขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการท่องเที่ยว
เอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 20-04-2562
ขั้นตอนการขอฝึกประสบการวิชาชีพ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
เอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 20-04-2562
หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยฯ
เอกสารงานวิจัย, เอกสารประกอบการขอทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยหรือนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 18-04-2562
ขั้นตอนการขอทุน
เอกสารงานวิจัย, เอกสารประกอบการขอทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยหรือนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 18-04-2562
บันทึกนำ
เอกสารงานวิจัย, เอกสารประกอบการขอทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยหรือนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 18-04-2562
แบบรายงานไปเสนองานวิจัยหรือนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
เอกสารงานวิจัย, เอกสารประกอบการขอทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยหรือนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 18-04-2562
แบบขอรับทุน
เอกสารงานวิจัย, เอกสารประกอบการขอทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยหรือนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 18-04-2562
ดูงานระบบสำรองที่นั่ง Amadeus 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 (ผศ.ภรณ์พักตรา ศักดา)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 25-02-2562
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่1 28-29 มกราคม 2562 (นางสาวมัณฑน์นันท์ ขุนฤทธิ์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 13-02-2562
โครงการอบรม บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นศ.ในยุค 4.0 12 ธันวาคม 2561 (นางสาวมัณฆน์นันท์ ขุนฤทธิ์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2561 10-01-2562
โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 11 กันยายน 2561 (นางสาวมัณฑน์นันท์ ขุนฤทธิ์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2561 27-11-2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน” 2-3 สิงหาคม 2561 (นางสาวมัณฑน์นันท์ ขุนฤทธิ์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2561 27-11-2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
รายงานการประชุม 07-11-2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 คณะกรรมการบริหารวิชาการ
รายงานการประชุม 07-11-2561
อบรมสำรองที่นั่งบัตรโดยสาร Amadeus basic Reservation 20-24 สิงหาคม 2561 (ดร.ชุลีวรรณ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2561 04-09-2561
อบรมเชิงปฏิบัติการการอ้างอิงผลงานและตรวจสอบ Plagiarism 10 สิงหาคม 2561(ดร.ชุลีวรรณ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2561 29-08-2561
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน(WIL) 2-3 สิงหาคม 2561(ดร.ชุลีวรรณ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2561 29-08-2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ HolisticCreativeEducation 9-10 สิงหาคม 2561(ดร.มัลลิตา อ.กนกวรรณ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2561 29-08-2561
อบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง 4-5 สิงหาคม 2561(ขนิษฐา,ปุญญิศา,เกษร)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 09-08-2561
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุมของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม/เอกสาร วนช. 31-07-2561
อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา 6-7 กรกฎาคม 2561 (ตริตาภรณ์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 18-07-2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
รายงานการประชุม 18-07-2561
อบรมผู้นำกิจกรรมส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ฯ 7- 8 พฤษภาคม 2561 (นลวัชร์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 11-07-2561
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน E-DOC 30 มีนาคม 2561 (อนุรัก)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 11-07-2561
ประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1 11 มิถุนายน 2561 (จุฑารัตน์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2561 11-07-2561
เทคนิคการจัดทำเอกสารด้วย Ms Word ชั้นสูง 13 มิถุนายน 2561 (วัชรพร)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 11-07-2561
การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Photo Shop 8 มิถุนายน 2561 (วัชรพร)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 11-07-2561
การจัดองค์ความรู้ KM 17-19 พฤษภาคม 2561 (วัชรพร)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 11-07-2561
การจัดองค์ความรู้ KM 17-19 พฤษาภาคม 2561 (วรารัตน์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 11-07-2561
การจัดองค์ความรู้ KM 17-19 พฤษภาคม 2561 (ภูวนาท)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 11-07-2561
การจัดองค์ความรู้ KM 17-19 พฤษภาคม 2561 (ปุญญิศา)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 11-07-2561
การจัดองค์ความรู้ KM 17-19 พฤษภาคม 2561 (นลวัชร์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 11-07-2561
การจัดองค์ความรู้ KM 17-19 พฤษภาคม 2561 (ตริตาภรณ์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 11-07-2561
การจัดองค์ความรู้ KM 17-19 พฤษภาคม 2561 (ดอกรักษ์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 11-07-2561
การจัดองค์ความรู้ KM 17-19 พฤษภาคม 2561 (จุฑารัตน์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2561 11-07-2561
การจัดองค์ความรู้ KM 17-19 พฤษภาคม 2561 (ขนิษฐา)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 11-07-2561
การจัดองค์ความรู้ KM 17-19 พฤษภาคม 2561 (อนุรัก)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 11-07-2561
การจัดทำร่างขอบเขตของงานก่อสร้างราคากลางฯ 26-27 พฤษภาคม 2561 (ยรรยง)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2561 11-07-2561
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
อาจารย์ที่ปรึกษา 10-07-2561
คู่มือการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
เอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการ, แบบฟอร์ม/เอกสาร วนช. 31-05-2561
รายงานการประชุม กบ.วนช. ครั้งที่ 2/2561
รายงานการประชุม 23-05-2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
รายงานการประชุม 29-04-2561
แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด)
เอกสารงานวิจัย 07-04-2561
แนวทางการใช้งานระบบบริการการศึกษา หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 16 สิงหาคม 2559(อุราวรรณ ศิริแสง)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 03-04-2561
อบรมโครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 17 สิงหาคม 2559 (พิทักษ์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 03-04-2561
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ค่านิยมการต่อต้านการทุจริต (วรารัตน์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 03-04-2561
โครงการจัดการความรู้เรื่องการขอทุนอุดหนุนการวิจัย 5 สิงหาคม 59 (วรารัตน์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 03-04-2561
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความผูกพันต่อองค์กร วันที่ 20-22 กรกฎาคม 59 (นายจิรัชย์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 03-04-2561
โครงการค่ายผลงานวิชาการการเขียนคู่มือปฏิบัติงานฯ นลวัชร์ 25 ถึง 27 พ.ค. 59
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 03-04-2561
อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ(10 มิ.ย.59) (น.ส.เพ็ญวิไล)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 03-04-2561
โครงการค่ายผลงานวิชาการการเขียนคู่มือปฏิบัติงานฯ (ศรีสุดา) 25 ถึง 27 พ.ค. 59
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 03-04-2561
รายงานการฝึกอบรม การประเมินแผนงานและโครงการ (ปิยนาฏ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 03-04-2561
แบบรายงานการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 18 ชม. เดือน มีนาคม 59 (ปิยนาฏ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 03-04-2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยสถาบัน (ศรีสุดา) 31 มีนาคม 59
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 03-04-2561
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบริการการศึกษาของเจ้าหน้าที่ระดับคณะ (Back_Office) วันที่ 24 มีนาคม 59
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 03-04-2561
กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและสำนักงานอย่างมืออาชีพ (นางสาวนันทิกรหินอ่อน)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 03-04-2561
อบรมเทคนิควิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม(น.ส.วรารัตน์ เทือกทิพย์) 17-18 ธ.ค. 58
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2558 21-02-2561
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 16-20 พฤศจิกายน 2558 (นางสาววรารัตน์ เทือกทิพย์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2558 21-02-2561
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ (น.ส.กชฌกรณ์ มีพัฒน์, 2558)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2558 21-02-2561
อบรมโครงการกิจกรรม5ส. 9 มิถุนายน 2558(น.ส.ปิยนา,น.ส.นันทิกร,น.ส.ขณิษฐา)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2558 21-02-2561
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(ขั้นสูง)19 มิ.ย.58(น.ส.นันทิกร หินอ่อน)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2558 21-02-2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ NRMS ใน4ภูมิภาค 16 ก.ค.58(น.ส.เพ็ญวิไล)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2558 21-02-2561
อบรมการเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร 27-28 ก.พ.58(น.ส.อนุรัก เนียมมูสิก)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2558 21-02-2561
การจัดการพื้นที่มรดกโลกและมรดกอาเซียน นางสาวขนิษฐา บุญนำ (2557)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 16-02-2561
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ นางสาวจันทิมา เจะตัม (2556)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2556 16-02-2561
การพัฒนาเว็บไซด์อย่างไรให้ติดอันดับ Webometrics นายพิทักษ์ ทองเกษม (2557)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 16-02-2561
สร้างอนาคตไทย 2020 (22 พ.ย.56) นางสาวศรีสุดา แก้วอำรัตน์
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2556 16-02-2561
สัมมนาและเจรจาธุรกิจ Solfware Talk Tourism Solutions นายพิทักษ์ ทองเกษม (2557)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 16-02-2561
อบรม Erican International English นส วรารัตน์ เทือกทิพย์ (2557)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 16-02-2561
อบรมค้นหาหุ้นด้วยบริการของ SET IC- 14 พ.ย.56 นส.วาสนา เพชรกาศ นางสาวปิยนาฎ ขจรศักดิ์สิริกุล นายเจตนัยธ์ เพชรศรี
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2556 16-02-2561
อบรมผู้นำยุคใหม่ 28-30 เม.ย.57 (นายยรรยง ศรีฟ้า)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 16-02-2561
โครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตร การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาฯ 21 ตุลาคม 2557(น.ส.เพ็ญวิไล,น.ส.อุราวรรณ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 16-02-2561
อบรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ 25 พฤศจิกายน 2557(น.ส.ปิยนาฏ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 16-02-2561
การพัฒนาโปรแกรมฯการพัฒนา Windows Application&Database with Visual, 2557 (นายพิทักษ์ ทองเกษม )
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 16-02-2561
อบรมภาษาอังกฤษ Erican International English 31 มี.ค.-24 พ.ค.57 (น.ส.วรารัตน์ เทือกทิพย์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 13-02-2561
อบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและสร้างกลุ่มสัมพันธ์ (น.ส.ศรีสุดา) 22-24 ส.ค.57
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 13-02-2561
อบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและสร้างกลุ่มสัมพันธ์ (น.ส.วาสนา) 22-24ส.ค.57
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 13-02-2561
อบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและสร้างกลุ่มสัมพันธ์ (น.ส.วรารัตน์) 22-24 ส.ค.57
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 13-02-2561
อบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและสร้างกลุ่มสัมพันธ์ (น.ส.เพ็ญวิไล) 22-24 ส.ค.57
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 13-02-2561
อบรมโครงการ การเตรียมความพร้อมด้านภาษาพม่าฯ (น.ส.เพ็ญวิไล,น.ส.นันทิกร)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 13-02-2561
อบรมการพัฒนาเว็บไซต์อย่างไร ให้ติดอันดับ webometrics 12-14 พ.ค.57 (นายพิทักษ์ ทองเกษม)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 13-02-2561
สัมมนาและเจรจาธุรกิจ Software Talk-Tourism Solutions (นายพิทักษ์ ทองเกษม)29 พ.ค.57
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 13-02-2561
ศึกษาดูงานการจัดการพื้นที่มรดกโลกและมรดำอาเซียน รุ่นที่1 28-30 เม.ย.57(น.ส.ขนิษฐา บุญนำ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 13-02-2561
พัฒนาความรู้สู่การปฏฺิบัติ แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน (น.ส.เพ็ญวิไล) 12 มิ.ย. 57
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 13-02-2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแปนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 (น.ส.เพ็ญวิไล) 20 มิ.ย.57
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 13-02-2561
บริหารจัดการความรู้ฯ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 10-11 มิ.ย.57 (น.ส.เพ็ญวิไล ,น.ส.วรารัตน์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 13-02-2561
ทิศทาง และ กระบวนการสร้างพลเมืองอาสาสมัครสู่สังคมอาเซียน(น.ส.ศรีสุดา แก้วอำรัตน์) 4, 5 ก.ย. 2557
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 13-02-2561
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ค่านิยมการต่อต้านการทุจริต วันที่ 4 สิงหาคม 59 (ดร.ชุลีวรรณ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 12-02-2561
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ค่านิยมต่อต้านการทุจริต 4 สิงหาคม 59 (อาจารย์มัณฑนันท์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 12-02-2561
การขอทุนอุดหนุนการวิจัย 5 สิงหาคม 2559 (อาจารย์มัณฑนันท์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 12-02-2561
การใช้ social mediaเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 18-20 สิงหาคม 2559 (อาจารย์จิตรี)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 12-02-2561
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the international conference for sociences (ดร.ชุลีวรรณ,อ.จารีย์) ณ เยอรมนี
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 12-02-2561
การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 15 ก.ค. 59 (อ.มัณฑน์นันท์และอ.จิตรี)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 12-02-2561
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ 7 ถึง 8 กรกฎาคม 59 (อ.มัณฑน์นันท์และอ.จารีย์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 12-02-2561
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (sar) ระดับหลักสูตร มคอ. 7 (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) 11และ12 กรกฎาคม 59
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2559 12-02-2561
การอบรมพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอน 5 มิ.ย. – 2 ก.ค. 59 (อาจารย์ยกสมน)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 12-02-2561
อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษา 29 มิ.ย. ถึง 1 ก.ค. 59 (อาจารย์มัณฑน์นันท์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 12-02-2561
ประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย (12 พ.ค. 59) (ดร. ชุลีวรรณ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 12-02-2561
อบรม โครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอวิจัยฯ (อาจารย์มัณฑน์นันท์) 27 พ.ค. 59
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2561 12-02-2561
อบรมการจัดทำผลงานพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (KM) วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 (ดร.สิญาธร)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 12-02-2561
อบรมการจัดทำผลงานพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (KM) วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 (อ.ศศิธร)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 12-02-2561
อบรมการจัดทำผลงานพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (KM) วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 (อ.ศศิธร)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 12-02-2561
อบรมการจัดทำผลงานพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (KM) วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 (อ.วิรุฬห์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 12-02-2561
อบรมการจัดทำผลงานพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (KM) วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 (อ.ยกสมน)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 12-02-2561
อบรมการจัดทำผลงานพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (KM) วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 (อ.มัณฑน์นันท์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 12-02-2561
อบรมการจัดทำผลงานพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (KM) วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 (อ.มัลลิตา)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 12-02-2561
อบรมการจัดทำผลงานพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (KM) วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 (อ.ภรณ์พักตรา)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 12-02-2561
อบรมการจัดทำผลงานพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (KM) วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 (อ.ณิษา)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 12-02-2561
อบรมการจัดทำผลงานพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (KM) วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 (ดร.ชุลีวรรณ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 12-02-2561
อบรมการจัดทำผลงานพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (KM) วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 (จุฑารัตน์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 12-02-2561
amadeus selling platform connect 18 พ.ค. 59 อ.จุฑารัตน์
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 12-02-2561
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี (อ.วิชชุตา/อ.นุชนันต์/ดร.ชุลีวรรณ/อ.เกสสิณี/อ.ยกสมน)27-30 เมษายน 2559
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2559 12-02-2561
การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย เรื่อง Food Security Managerment of Consumers in Surat Thani Province,Thailand (ดร.ชุลีวรรณ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2558 12-02-2561
The 2nd Engagement Thailand Annual Conference (ดร.ชุลีวรรณ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2558 12-02-2561
การนำเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยต่อคณะผู้ตรวจสอบฯ (ดร.ชุลีวรรณ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2558 12-02-2561
อบรมเชิงปฏิบัติการจากหลักสูตรการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานCreativity-Based Learnnig อ.เกสสิณี
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2558 12-02-2561
เทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อให้ได้รับทุน (อ.จิตรี,อ.มัณฑนันท์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2558 12-02-2561
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (อ.อุไร)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2558 12-02-2561
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ดร.ชุลีวรรณ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2558 12-02-2561
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) รุ่นที่2 ผู้เข้าอบรม อ.มัณฑน์นันท์ และ อ.จิตรี
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2558 12-02-2561
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬา (อ.ศศิภา)
รายงานการพัฒนาตนเอง 12-02-2561
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ครั้งที่ 5 (อ.ธนาวิทย์ และน.ส.เพ็ญวิไล)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 12-02-2561
Active Learning and Civic Education (อ.เบญญา)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2558 12-02-2561
การประชุมรับฟังความคิดเห็น(Eco_Forum)ครั้งที่1 เพื่อพัฒนาแผนแม่บทฯ(ดร.ชุลีวรรณ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2558 12-02-2561
วิถีชุมชน วิถีท่องเที่ยว บ้านคลองโร ระยะที่ 2 (ดร.ชุลีวรรณ และนายเจตนัยธ์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2558, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2558 12-02-2561
การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯระดับอุดมศึกษา 13 ธันวาคม 2556 (อ.จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
อบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาจารย์ณิษา จารุสิริชัย (2556)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาจารย์ภรณ์พักตรา ศักดา (2556)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
แนวทางการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยฯสู่ประชาคมอาเซียนม, 2556 (อ.ศศิภา)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
โครงการอบรม การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมิติใหม่ ความหวังใหม่ อนาคตใหม่ อาจารย์วิชชุตา ให้เจริญ (2556)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร IELTS อาจารย์ศศิภา ศรีทวี (2556)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
อบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย อาจารย์สรัลพร อร่ามรัศมีวาณิชย์ (2556)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
อบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม ณ ประเทศนิวซีแลนด์ อาจารย์ณิษา จารุสิริชัย
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
อบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ดร.สิญาธร ขุ่นอ่อน (2556)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
อบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย อาจารย์ณิษา จารุสิริชัย (2556)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
อบรมหลักสูตรสปาเพื่อความงาม ดร.สิญาธร ขุ่นอ่อน (2556)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
อบรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับอาจารย์ อาจารย์เบญญา จริยวิจิตร (2556)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
สัมมนาเปิดมุมมองท่องเที่ยวไป 2556 อาจารย์เบญญา จริยวิจิตร อาจารย์ศศิธร อุชุพงศธร
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
การใช้งานระบบบริการการศึกษา – อ.ภรณ์พักตรา ศักดา
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา – อ.นุชนันต์ สัจจาเฉลียว
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน – อ.จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การออกแบบหลักสูตร ฯ เกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
อบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ฯ อาจารย์สรัลพร อร่ามรัศมีวาณิชย์
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
สัญจร MRA: การเคลื่อนย้ายแรงงาน – อ.จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
การทำวิจัยในชั้นเรียน – อ.สรัลพร อร่ามรัศมีวาณิชย์
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
การสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม – อ.อินทรียา หลีกันชะ
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
อบรมเรื่องเตรียมความพร้อมสู่ประชาคนอาเซียน อาจารย์มัลลิตา ชูติระกะ
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยุค AEC อาจารย์มัลลิตา ชูติระกะ
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
การสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม อาจารย์อินทรียา หลีกันชะ
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
โครงการแนะแนวอาชีพ “กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ปี 2556” – อ.ยกสมน เจ๊ะเฮง
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
การเขียนโครงการและประเมินโครงการ – อ.จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
ค่ายเยาวชน อาเซียน English and Multiculture of ASEAN Acamp – อ.ณิษา จารุสิริชัย
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 12-02-2561
อบรมหลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองในงานบริการ อาจารย์ดิศเณศวร์ อัครเศรษฐศิริ
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 11-02-2561
การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z รุ่น1 (ดร.ศันสนีย์ เกียรติคีรี)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
ประชาพิจารณ์ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา(อ.นุชนันต์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
อบรมภาษาญี่ปุ่น โครงการ Sakura 8,9 พ.ย. (อ.นุชนันต์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
สัมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนการท่องเที่ยวสู่ดินแดนฝนแปด แดดสี่(น.ส.เพ็ญวิไล อ.เกสสิณี)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 11-02-2561
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 20 (อ.สรัลพร)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
โครงการให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารหลักสูตร 15 ก.ย.57 (อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
มาตรฐานวารสารวิชาการไทยระดับชาติและนานาชาติ(ดร.ชุลีวรรณ ดร.ศันสนีย์) 25-26 ก.ย.57
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
อบรมหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (อ.กนกวรรณ ศรีขวัญ) 18-21 ส.ค.57
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
การสร้างเครือขายด้านการวิจัยในประเทศ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ 25-26 มิ.ย.57(อ.จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
อบรมหลักสูตรการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการ 26-29 มิ.ย.57(อ.กนกวรรณ ศรีขวัญ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
สัมมนาเชิงวิชาการ เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย ใจเย็นไว้และมองไปข้างหน้า(อ.เบญญา) 8 มิ.ย.57
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
พัฒนาความรู้สู่การปฏฺิบัติ เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน(อ.นุชนันต์ สัจจาเฉลียว) 12 มิ.ย.57
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
การประชุมวิชาการระดับชาติฯการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่4 (ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม)11-13 มิ.ย.57
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
อบรมภาษาญี่ปุ่น Sakura Network 31 พ.ค.-1มิ.ย.57 (อ.นุชนันต์)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
ประชาพิจารณ์ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ(อ.นุชนันต์ สัจจาเฉลียว) 30พ.ค.57
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
พัฒนาศักยภาพถาษาอังกฤษ 1 เมษายน 2557 (อ.อินทรียา หลักันชะ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (อ.ศศิธร อุชุพงศธร)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดงานวิจัยดิจิทัล 22 เม.ย.57(ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
Erican International English (อ.สรัพร_อร่ามรัศมีวาณิชย์) 1 เม.ย.-24พ.ค.57
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลงานทางวิชาการบุคลากรสายวิชาการ อาจารย์สุทธิพรรณ ชิตินทร
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน AEC อาจารย์ยกสมน เจ๊ะเฮง
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2556 11-02-2561
การนำเสนอข้อเสนอการวิจัยต่อคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการกลุ่มเรื่องสิ่งแวดล้อมฯ 31 มีนาคม 2557(อ.ชุลีวรรณ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 19-21 มีนาคม 2557 (อ.ชุลีวรรณ)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
การนำเสนอข้อเสนอการวิจัยฯ
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
การวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
เทคนิคการรวบรวมข้อมูลและการเขียนรายงาน
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลงาน
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา (ณิษา จารุสิริชัย)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
การถ่ายทอดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้และเทคนิคการวิจัย (อ.ภรณ์พักตรา) 18มี.ค.57
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
อบรมเรื่องแนวทางในการเลือกปัญหาเพื่อการวิจัย
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
การจัดการการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
การเตรียมความพร้อมด้านภาษาพม่าเพื่อเป็นพลเมืองอาเซียน น.ส.เพ็ญวิไล แก้วเพชร
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน ปี 2557 11-02-2561
การประยุคต์ใช้Google Plusในการเรียนการสอน
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
เตรียมความพร้อมด้านภาษาพม่า เพื่อความเป็นพลเมืองอาเซียน(อ.อุไร บุตรทองดี)
รายงานการพัฒนาตนเอง, รายงานการพัฒนาตนเอง สายวิชาการ ปี 2557 11-02-2561
คู่มือนักศึกษา วนช.
คู่มือนักศึกษา 09-02-2561
ปฏิทินวิชาการ ภาคกศ.บท. 2/2557 (รหัสเข้าก่อน 56)
ปฏิทินวิชาการ 09-02-2561
ปฏิทินวิชาการ ภาค กศ.บท. 3/2557
ปฏิทินวิชาการ 09-02-2561
ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ 3/2557
ปฏิทินวิชาการ 09-02-2561
ปฏิทินวิชาการภาค กศ.บท. 1/2556 น.ศ.ชั้นปีที่ 1
ปฏิทินวิชาการ 09-02-2561
ปฏิทินวิชาการภาค กศ.บท. 1/2556 รุ่น 13,14,15และ น.ศ.ตกค้าง
ปฏิทินวิชาการ 09-02-2561
ปฏิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2556
ปฏิทินวิชาการ 09-02-2561

ใส่ความเห็น