หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

วิชาเอกธุรกิจการบิน

สามารถทำงานได้ทั้งในระดับปฏิบัติการและผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจการบิน สนามบินและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Apply Now
วิชาเอกการโรงแรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

วิชาเอกการโรงแรม

สามารถทำงานได้ทั้งในระดับปฏิบัติการและผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจที่พักแรม ร้านอาหาร สปา
Apply Now
วิชาเอกการท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

วิชาเอกการท่องเที่ยว

สามารถทำงานได้ทั้งในระดับปฏิบัติการและผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจท่องเที่ยว
Apply Now