แนะนำสาขาและหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Hospitality Industry Management
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ)
ชื่อย่อภาษาไทย ศศ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Hospitality Industry Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Hospitality Industry Management)
คุณสมบัติ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง

2. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552

3. มีความประพฤติดี

4. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

6. ยึดมั่นต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย

7. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือผลวัดระดับภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ปรัชญา
การจัดการอุตสาหกรรมบริการด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจการบิน เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

วิชาเอก การท่องเที่ยว (Tourism)
คุณสมบัติ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง

2. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552

3. มีความประพฤติดี

4. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

6. ยึดมั่นต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย

7. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือผลวัดระดับภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

แนวทางการประกอบอาชีพ
วิชาเอกการท่องเที่ยว สามารถทำงานได้ทั้งในระดับปฏิบัติการและผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานสำนักงาน ตัวแทนสำรองตั๋ว / ห้องพัก พนักงานการตลาด เป็นต้น รวมถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการท่องเที่ยว

 

วิชาเอก การโรงแรม (Hotel)
แนวทางการประกอบอาชีพ
วิชาเอกการโรงแรม สามารถทำงานได้ทั้งในระดับปฏิบัติการและผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจที่พักแรม ร้านอาหาร สปา เช่น พนักงานต้อนรับ ผู้ช่วยพ่อครัว พ่อครัว พนักงานเสิร์ฟ บาร์เทนเดอร์ พนักงานสปา พนักงานต้อนรับในสปา เป็นต้น รวมถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัวที่พักแรม ร้านอาหารและสปา

 

วิชาเอก ธุรกิจการบิน (Aviation Business)
แนวทางการประกอบอาชีพ
วิชาเอกธุรกิจการบิน สามารถทำงานได้ทั้งในระดับปฏิบัติการและผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจการบิน สนามบินและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานสนับสนุนปฏิบัติการการบิน พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น พนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารเครื่องบิน พนักงานสนับสนุนงานวิเคราะห์ความเสี่ยง พนักงานคลังสินค้า เป็นต้น
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management (International Program)
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรม)
ชื่อย่อภาษาไทย บธ.บ.(การจัดการโรงแรม)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Hotel Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Hotel Management)
คุณสมบัติ
 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง

2. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)

3. มีความประพฤติดี

4. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

6. ยึดมั่นต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย

7. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

 

ปรัชญา
 

การฝึกปฏิบัติควบคู่กับการเรียนรู้ทฤษฎี การฝึกฝนทักษะภาษา จิตบริการ การสร้างความพร้อมในการยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เป็นหนทางนำไปสู่การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการด้านการโรงแรมได้

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ธุรกิจที่พักแรม เช่น พนักงานโรงแรมในแผนกบริการส่วนหน้า พนักงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานในแผนกแม่บ้าน พนักงานในแผนกการตลาด พนักงานในระดับผู้บริหารชั้นต้น (Supervisor) ในธุรกิจที่พักแรม ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรม เป็นต้น

2. ธุรกิจการบริการ เช่น พนักงานต้อนรับนักท่องเที่ยวในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พนักงานต้อนรับบนเรือสำราญ พนักงานต้อนรับแขกในร้านอาหาร พนักงานในระดับผู้บริหารชั้นต้น (Supervisor) ในธุรกิจการบริการ เป็นต้น

3. ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า เช่น พนักงานประสานงานการประชุมและแสดงสินค้า พนักงานขายและการตลาด พนักงานวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ พนักงานในระดับผู้บริหารชั้นต้น (Supervisor) ในธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า เป็นต้น

ใส่ความเห็น