วิชาเอกธุรกิจการบิน

 

คุณสมบัติเฉพาะ วิชาเอกธุรกิจการบิน

 1. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี
 2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
 3. จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 4. บุคลิกภาพดี มีจิตบริการ
 5. สามารถทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC) ตามที่สาขาวิชากำหนด
 6. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่
 7. สามารถเดินทางไปศึกษานอกสถานที่ตั้งตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยได้
 8. ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

แนวทางประกอบอาชีพ

วิชาเอกธุรกิจการบิน สามารถทำงานได้ทั้งในระดับปฏิบัติการและผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจการบิน สนามบินและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานสนับสนุนปฏิบัติการการบิน พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น พนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารเครื่องบิน พนักงานสนับสนุนงานวิเคราะห์ความเสี่ยง พนักงานคลังสินค้า เป็นต้น  

ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

1.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 )

  รายละเอียด ค่าใช้จ่าย
1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 22,700 บาท
2 ค่าเครื่องแบบ

 • ค่าชุดสูท 1 ชุด
 • เสื้อบั้ง 1 ตัว
 • ป้ายชื่อ
 • เข็ม
 • ปีก
 • เน็คไท/ผ้าพันคอสำหรับเครื่องแบบหญิง
ชาย 3,200 บาท หญิง 3,500 บาท
3 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500 บาท
4 ค่ากิจกรรม 300 บาท
5 ค่าคู่มือนักศึกษาแรกเข้า 200 บาท
6 ค่าประกันอุบัติเหตุ (จ่ายปีละ 1 ครั้ง ) 150 บาท
รวม 27,050 บาท

*หมายเหตุ : ค่าเครื่องแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2. ค่าธรรมเนียม ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 – ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

  รายละเอียด ค่าใช้จ่าย
1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ต่อภาคเรียน 22,700 บาท
2 ค่ากิจกรรม ปีละ 300 บาท
3 ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ 150 บาท

 

3.ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ

3.1 หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อ.เมือง – ปีการศึกษาละ 9,000 บาท – ห้องพัดลม – เตียง 2 ชั้น พักได้ห้องละ 4 คน 3.2 หอพักในวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย – ภาคเรียนละ 8000 บาท – ห้องแอร์ – พักได้ห้องละ 4 คน

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Hospitality Industry Management
ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ)
  ชื่อย่อภาษาไทย ศศ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Hospitality Industry Management)
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Hospitality Industry Management)

 

 

การรับสมัคร

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 รอบโควต้ากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 31 มี.ค. 2563

Registration for : วิชาเอกธุรกิจการบิน

[contact-form-7 404 "Not Found"]
สมัครเรียนตอนนี้

Share This Course