การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ลำดับชื่อเรื่องชื่องานประชุมวันที่สถานที่ผู้นำเสนอ
1Community Awareness, Attitude and Behavior Relating to Environmental Conservationการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 หัวข้อ “Rethink: Social Development for Sustainability in ASEAN Community”- โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่นดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม
2การวิเคราะห์เชิงลึกความจงรักภักดีของพนักงานนวดสปาในประเทศไทย ; ความคาดหวัง, การรับรู้และความพึงพอใจสมาคมการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย-แปซิฟิค- ใต้หวันดร.สิญาธร ขุนอ่อน
3การวิเคราะห์การรับรู้, ความพึงพอใจ ของงานและความพึงพอใจของพนักงาน สปาในประเทศไทยการประชุมนานาชาติทางด้านบริการ, การท่องเที่ยวและงานนิทรรศการ ปี 2013- กรุงเทพฯดร.สิญาธร ขุนอ่อน
4การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง กลยุทธ์การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านการท่องเที่ยวการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 "งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"- อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนางสาวเกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์
5ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 "งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"- อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม
6State and Needs in Using Digital Instuction for Environmental Subject of Primary Schools in Surat Thani ProvinceThe 17th International Academic Conference, Vienna, Austria- ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม
7The Difference Impacts of Safety and Security Issues in Local and National Tourism Destinations on Tourists' LoyaltyThe 2015 World Conference on Hospitality, Tourism and Event Research & International Conventional and Expo Summit: WHTER & ICES- ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีดร.สิญาธร ขุนอ่อน
8Sustainable Tourism Development Planning in Klong-Blab village, Surat Thani Province ThailandThe 17th International Academic Conference, Vienna, Austria- ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียนางสาวอุไร บุตรทองดี
9Food Security Management of Consumers in Surat Thani Province, Thailand.The Tropentag 2015 Conference : Management of land use systems for enhances food security - conflicts, controversies and resolutions, Berlin, Germany- เบอร์ลิน, เยอรมนีดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม
10ความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, ประเทศไทยดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม
11การศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาบ้านครองโร จังหวัดสุราษฎร์ธานีการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 "บูรณาการงานวิจัยสู่มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม"- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ประเทศไทยดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม
12ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่นเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 "บูรณาการงานวิจัยสู่มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม"- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ประเทศไทยนางสาวจุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์
13ความพึงพอใจของผู้โดยสาร ที่มีต่อการบริการภายในท่าอากาศยานสมุยการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 "บูรณาการงานวิจัยสู่มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม"- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ประเทศไทยนางสาวภรณ์พักตรา ศักดา
14Guidelines and Capability for Tourism of Juraphorn 8 in Lumphun Bannasan, Surat Thani, Thailandการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on studies in Humanities and Social Science (SHSS)- ประเทศฝรั่งเศสนางสาวอุไร บุตรทองดี
15Mitigating Destination Risk Perception: A Study on International Retirement Migration Tourists in ThailandThe Changing Landscape: The Impact of Emerging Markets and Destinations ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2559- ซิดนีย์, ประเทศออสเตรเลียนางสาวมัลลิตา ชูติระกะ
16TRAVEL BEHAVIORS OF THAI AND FOREIGN TOURISTS TRAVELING TO SURAT THANI PROVINCEat the 23rd International Academic Conference- Venice, Italyดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม
17Tourists' needs towards Environmentally-friendly Management of Hotel Business in Surat Thani Provinceat the 23rd International Academic Conference- Venice, Italyนางสาวยกสมน เจ๊ะเฮง และ ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม
18RELATIONSHIP BETWEEN CULTURE AND TOURISM POTENTIAL OF INTERPRETATIVE SIGNS: CASE STUDY URT THAILAND (EDIT)at the 23rd International Academic Conference- Venice, Italyนางสาวเกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์
19A Study on Culture and Way of Life Sustainable of the People in Koh Samuiat the Arts & Humanities Conference- Venice, Italyนางสาววิชชุตา ให้เจริญ
20Students' Motivations for Choosing Foreign Language : International School of Tourism, Suratthani Rajabhat UniversityArts & Humanities Conference, Venice - เมืองเวนิส ประเทศอิตาลีนางนุชนันต์ สัจจาเฉลียว