โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการและเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและประเทศชาติ โดยการการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นความลับ ประชุมสัมมนาร่วมกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สถาบันการบินพลเรือน (Civil Aviation Training Center)

ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าสู่การฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความชำนาญสำหรับการสอน การฝึกอบรม
MOU

กลุ่มเครือข่ายโรงแรมระหว่างประเทศ 15 โรงแรม ในจังหวัดภูเก็ต

ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการผลิตบัณฑิตให้ได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานและทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ รวมถึงการสร้างขอบข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถแข่งขันได้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และสากล
Lermeridian Phuket

Le Meridien Phuket Beach Resort

ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ พัฒนาทักษะด้านการทำงานแก่นักศึกษา
Centara Grand Hotels & Resorts

Centara Grand Hotels & Resorts

ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ พัฒนาทักษะด้านการทำงานแก่นักศึกษา

Rayavadee Krabi

ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ พัฒนาทักษะด้านการทำงานแก่นักศึกษา
HEZHOU UNIVERSITY

Hezhou University ประเทศจีน

ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อเพิ่มความรู้และส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนำทักษะด้านภาษาจีนไปปรับใช้ได้จริง

Budapest Business School (BBS) College of Commerce, Catering and Tourism (CCCT) ประเทศฮังการี

ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแลกเปลี่ยนการส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานการโรงแรมและอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างวิสัยทัศน์ด้านการโรงแรม การท่องเที่ยวให้กว้างไกลยิ่งขึ้น

Aichi University of Education ประเทศญี่ปุ่น

ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการรับนักศึกษาฝึกสอนจากประเทศญี่ปุ่นมาฝึกสอนที่ประเทศไทย และส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น

Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการที่ Yunnan Normal University ได้คัดสรรอาจารย์ชาวจีนที่มีความรู้ความสามารถมาสอนวิชาภาษาจีนที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

Guangxi University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษาไทยและการท่องเที่ยวไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน เป็นระยะเวลา 10 เดือน ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และส่งนักศึกษาไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ประเทศจีน
Yulin Normal University

Yulin Normal University

ใส่ความเห็น