22 ก.ย. 2563

วนช.ร่วมต้อนรับคณะทูตฯ สมาคมกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งประเทศไทย

ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะทูตฯ สมาคมกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งประเทศไทย และทีมสื่อมวลชน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ สมาคมคณะกงศุลกิตติมศักดิ์ แห่งประเทศไทย เดินทางมาทัศนศึกษาและร่วมกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร) ณ โรงแรม Nikki Beach Koh Samui ในช่วงเย็น…

…ในวันเดียวกันนั้น ดร.ณภัทร นาคสวัสดิ์ รองคณบดีศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพและพันธกิจสัมพันธ์ อาจารย์จิตรี ไทรทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาสาขาการโรงแรม รับรองและบริการอาหารคณะทูตฯ ณ ร้านอาหาร The Nature…

…โดยในช่วงเช้า อ.ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ อละสื่อสารองค์กร นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาเอกการท่องเที่ยว ต้อนรับบริการและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์มะพร้าว ณ บ้านมะพร้าว Coconut Museum…

…ภารกิจดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทัศนศึกษาและ CSR ด้านการอนุรักษ์เต่าทะเลและธนาคารปูม้า ให้การต้อนรับภายใต้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว ประกอบด้วย TCEB สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเกาะสมุย สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ฝั่งตะวันออก โรงแรม W Koh Samui ธนาคารปูม้า สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะสมุย ฯลฯ โดย…วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจดังกล่าวตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการเป็น มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น (Local to global)

💚💚