02 ก.ค. 2563

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมสืบสานประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำโดย ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ดร.ณภัทร นาคสวัสดิ์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา โดยมี สถานีตำรวจภูธรบ่อผุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประภาตธรรมคุณ เทศบาล 4 วัดสว่างอารมณ์ เข้าร่วมโครงการ

??