22 ก.ย. 2563

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

ในวันที่ 19 กันยายน 2563 ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการและผู้สมัคร ในการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon smart team) อำเภอเกาะสมุย ภาคความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงาน โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมเฉวง ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

✌️ ✌️