19 ก.พ. 2561

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ ปีการศึกษา 2560

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและมีทัศนคติที่ดี เข้าใจความต้องการด้านแรงงานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการการปรับตัว

[cs_gallery column_size=”1/1″ cs_gal_layout=”gallery-medium” cs_gal_album=”%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2560″ cs_gal_pagination=”On” cs_gal_media_per_page=”10″]