04 ก.ย. 2556

โครงการ “เสวนาการเตรียมความพร้อมและผลกระทบ การเปิดน่านฟ้าเสรีของประชาคมอาเซียน”

โครงการ “เสวนาการเตรียมความพร้อมและผลกระทบ การเปิดน่านฟ้าเสรีของประชาคมอาเซียน”  (AEC Open Skies policy symposium)

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556
ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ในปี 2558 จะเกิดการเปิดประตูบานใหญ่ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และหนึ่งในการเพิ่มความใกล้ชิดกันในหมู่ประชาคมอาเซียนเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นั่นก็คือ การคมนาคมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการไปมาหาสู่และการสานสัมพันธ์ในทุกๆด้านระหว่างชาติอาเซียน และนอกจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมอาเซียนกับจีนที่กำลังเป็นที่สนใจกันในหมู่ชาวไทยแล้ว การเปิดน่านฟ้าอาเซียนและการรวมตลาดการบินให้เป็นตลาดเดียว มีมาตรฐานด้านการจราจรทางอากาศเป็นแบบแผนเดียวกันทั้งอาเซียน ก็เป็นอีกหนึ่งในนโยบายสำคัญที่จะทำให้การไปมาหาสู่ของประชาชนในแถบอาเซียนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว 

 

ด้วยเหตุนี้ทางวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและผลกระทบของนโยบายดังกล่าว จึงจัดโครงการเสวนาการเตรียมความพร้อมและผลกระทบการเปิดน่านฟ้าเสรีของประชาคมอาเซียนให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคลากรทางการบิน กอปรกับทางวิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินจึงเป็นโอกาสดีในการสร้างความพร้อมและความเข้าใจให้แก่นักศึกษาซึ่งอาจเป็นบุคลากรทางการบินในอนาคตอีกด้วย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่หมายเลขโทรศัพท์  077 414 578
(วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย)

เอกสารรายละเอียดและกำหนดการ : การเปิดน่านฟ้าเสรีของประชาคมอาเซียน

ใส่ความเห็น

04 ก.ย. 2556

โครงการ “เสวนาการเตรียมความพร้อมและผลกระทบ การเปิดน่านฟ้าเสรีของประชาคมอาเซียน”

โครงการ “เสวนาการเตรียมความพร้อมและผลกระทบ การเปิดน่านฟ้าเสรีของประชาคมอาเซียน”  (AEC Open Skies policy symposium)

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556
ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ในปี 2558 จะเกิดการเปิดประตูบานใหญ่ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และหนึ่งในการเพิ่มความใกล้ชิดกันในหมู่ประชาคมอาเซียนเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นั่นก็คือ การคมนาคมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการไปมาหาสู่และการสานสัมพันธ์ในทุกๆด้านระหว่างชาติอาเซียน และนอกจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมอาเซียนกับจีนที่กำลังเป็นที่สนใจกันในหมู่ชาวไทยแล้ว การเปิดน่านฟ้าอาเซียนและการรวมตลาดการบินให้เป็นตลาดเดียว มีมาตรฐานด้านการจราจรทางอากาศเป็นแบบแผนเดียวกันทั้งอาเซียน ก็เป็นอีกหนึ่งในนโยบายสำคัญที่จะทำให้การไปมาหาสู่ของประชาชนในแถบอาเซียนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว 

 

ด้วยเหตุนี้ทางวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและผลกระทบของนโยบายดังกล่าว จึงจัดโครงการเสวนาการเตรียมความพร้อมและผลกระทบการเปิดน่านฟ้าเสรีของประชาคมอาเซียนให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคลากรทางการบิน กอปรกับทางวิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินจึงเป็นโอกาสดีในการสร้างความพร้อมและความเข้าใจให้แก่นักศึกษาซึ่งอาจเป็นบุคลากรทางการบินในอนาคตอีกด้วย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่หมายเลขโทรศัพท์  077 414 578
(วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย)

เอกสารรายละเอียดและกำหนดการ : การเปิดน่านฟ้าเสรีของประชาคมอาเซียน

ใส่ความเห็น