01 มี.ค. 2562

สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวน้ำตกภูริน 

งานบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวภูรินรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ดร.สิญาธร นาคพิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว จากการได้พูดคุยกับชุมชน และงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น  สภาเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้รับโจทย์ในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและเตรียมความพร้อมชุมชน ในการรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งโฮมเสตย์ แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ในพื้นที่บ้านภูริน

ในการลงพื้นที่ครั้งที่ 2 วิทยาลัยได้สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวพร้อมกับชาวบ้านที่มีความสนใจและรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อบริการนักท่องเที่ยว โดยมุ่งพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม