28 ก.ย. 2561

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวลงนามความร่วมมืออาชีวศึกษาพัฒนาบัณฑิต ต่อยอดสู่ปริญญาตรี

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประสานความร่วมมือ อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ผนึกกำลัง ส่งเสริมและสนับสนุน การผลิตและพัฒนากำลังคน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เส้นทางการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา โดยได้บรรลุข้อตกลงความร่วมทางวิชาการดดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตของทั้งสองสถาบันการศึกษาที่จะมีความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาระดับอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อให้มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิภาค โดยมีขอบข่ายความร่วมมือดังนี้

1. พัฒนาหลักสูตรที่มีเนื้อหาสอดคล้องและต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความสามารถทางด้านการจัดการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการการทำงาน (WIL) ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

2.  เชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)  กับ อุดมศึกษา ในลักษณะ ๒+๒ ปี โดยหลักสูตรของทั้งสองสถาบันมีความสอดคล้องและต่อเนื่องในเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน

3.  รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล จากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

4.  ส่งมอบหลักสูตร และจัดแสดงผลการพัฒนาหลักสูตรในเวทีประชาคม  เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

หลังจากความร่วมมือในครั้งนี้ส่งผลให้อีกหลายหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโดยกำหนดกิจกรรมเพื่อปรึกษาในช่วงเดือน ตุลาคม อีกครั้งหนึ่ง

[cs_gallery column_size=”1/1″ cs_gal_header_title=”MOU วิทยาลัยนานาชาติ อาชีวศึกษา” cs_gal_layout=”gallery-medium” cs_gal_album=”mou-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7″ cs_gal_pagination=”On”]