IST OPEN COURSE 2018
20 เม.ย. 2561

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 รับร่วมกลุ่มราชภัฏ

IST OPEN COURSE 2018

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 รับร่วมกลุ่มราชภัฏ โดยมีหลักสูตรและสาขาวิชาต่อไปนี้

 

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)

 

สามารถสมัครฯโดยซื้อใบสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคีภาคใต้ ทุกแห่ง ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

กำหนดการการรับสมัคร

กำหนดการการรับสมัคร 2561

 

 

*รอบที่ 1เอกสารประกอบด้วย ปพ.1 จำนวน 5ภาคเรียน และ Portfolio


*รอบที่ 2 เอกสารประกอบด้วย ปพ.1 จำนวน 5ภาคเรียน*รอบที่ 3,4เอกสารประกอบด้วย ปพ.1 จำนวน 6 ภาคเรียน


*รอบที่ 2,3,4นักเรียนจะต้องใช้คะแนนสอบตามข้อกำหนดของแต่ละสาขาวิชาและต้องไปทดสอบกับ สทศ. ได้แก่ ONET , GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา


* กรณีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ต้องสอบตามประกาศมหาวิทยาลัย รวมถึงนักเรียนที่ไม่มีผลคะแนนสอบกลางตามประกาศคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนด