วิทยาลัยนานาชาติฯ รับสมัครโค้วต้ารอบ 2
18 ก.พ. 2556

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทรับตรง(โควต้า) รอบที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติฯ

วิทยาลัยนานาชาติฯ รับสมัครโค้วต้ารอบ 2

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทรับตรง(โควต้า) รอบที่ 2 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มีรายละเอียดดังนี้

      1. หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับ
            1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 4 ปี
            1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 ปี และหลักสูตรเทียบเข้า 2 ปี (ครอบปวส.) 
            1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 ปี 
            1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ สาขาธุรกิจการบิน หลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 ปี

      2. วัน เวลา ที่รับสมัครรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ – 15 มีนาคม 2556

      3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 18 มีนาคม 2556

      4. วันเวลาและสถานที่สอบ วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. – 14.00 น. ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

      5. การประกาศผลการสอบ วันที่ 27 มีนาคม 2556

วิธีการสมัคร 
      1. ดาวน์โหลดใบสมัครนี้ ซึ่งเป็นไฟล์ PDF แล้วพิมพ์ข้อความกรอกลงในช่องต่างๆให้ครบถ้วน (ต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader
         ดาวน์โหลดได้ที่ http://get.adobe.com/reader/)

      2. โอนเงินค่าสมัคร 500 บาท เลขที่บัญชีตามเอกสารใบสมัคร (เฉพาะสาขาวิชาธุรกิจการบิน)

      3. ส่งไฟล์ใบสมัคร PDF ที่ได้กรอกข้อมูลแล้วมาทางอีเมลล์แอดเดรส inter355688@gmail.com ถ้าสามารถสแกนเอกสารแนบ อาทิเช่น สำเนาบัตร สำเนาวุฒิการศึกษา และใบโอนเงินค่าสมัคร ให้แนบมาใน อีเมลล์แอดเดรส inter355688@gmail.com ด้วย แต่ถ้าไม่สามารถแนบมาได้ ให้ส่งใบสมัครทางอีเมลล์แอดเดรส inter355688@gmail.com และให้ส่งเอกสารแนบต่าง มาตามที่อยู่ : คุณเจตนัยธ์ เพชรศรี  272 ม.9  ถนนสุราษฎร์-นาสาร  ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 (สมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556) 

หมายเหตุ หลังจากนั้นทางวิทยาลัยฯได้รับใบสมัครแล้วจะติดต่อกลับทางอีเมลล์แอดเดรสหรือ หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้กรอกไว้ในใบสมัคร

ดาวน์โหลด :  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2556 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ใส่ความเห็น