09 ส.ค. 2564

“มรส.พร้อมลดค่าเทอม 50 %”

กรอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการคืนและลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

—————————————-

Step 1 ลงทะเบียน“มรส.พร้อมลดค่าเทอม 50 %” เดือนสิงหาคม 2564

นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอลดค่าเทอม 50 % ผ่านระบบ “มรส.พร้อมลดค่าเทอม 50 %” เพื่อยืนยันตัวตนและยืนยันสิทธิ์ . ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2564 (ปิดระบบในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น.)

Step 2 ลงทะเบียนเยียวยาของ อว. เดือนกันยายน 2564

นักศึกษาทุกคนที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ “มรส.พร้อมลดค่าเทอม 50 %” แล้ว จะต้องลงทะเบียนในระบบการขอรับการเยียวยาช่วยเหลือการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของรัฐบาลพร้อมนำหลักฐานมาแสดงต่อมหาวิทยาลัย

Step 3 รับเงินคืน /รับส่วนลด 50% เดือนตุลาคม 2564

นักศึกษาที่ชำระค่าเทอมแล้วให้นำหลักฐานจากระบบ “มรส.พร้อมลดค่าเทอม 50 %” และระบบเยียวยาของ อว. แล้ว มาแสดงต่อมหาวิทยาลัย พร้อมกรอกใบคำขอรับเงินคืนโดยมหาวิทยาลัยจะโอนเงินคืนให้นักศึกษาผ่านระบบพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา 13 หลัก
นักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าเทอมให้นำหลักฐานจากการลงทะเบียน “มรส.พร้อมลดค่าเทอม 50 %” พร้อมหลักฐานการลงทะเบียนจากระบบเยียวยาของ อว. เพื่อใช้เป็นส่วนลด 50 % ในการจ่ายค่าเทอม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ อว. โดยมหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานเพิ่มเติมทาง เว็บไซต์สำหรับแจ้งความประสงค์ขอลดค่าเทอม https://sruprompt.sru.ac.th
“มรส.พร้อมลดค่าเทอม 50 %”