26 มี.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติฯ 2556 (รอบ 2)

 

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

สอบตรงรอบ ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  * รายงานตัว วันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 09.00- 12.00 น.

     ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง

     จ.สุราษฎร์ธานี

     ตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ ตามประกาศรับสมัครของวิทยาลัยฯ : ประกาศรับสมัครปีการศึกษา 2556 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 4 ปี มีรายชื่อดังนี้

1

นางสาวศิรินันท์  ธรรมจิตร์

2

นายไพรสนณ์  สระแก้ว

3

นางสาวศิริวรรณ  หิรัญวัฒนสุข

4

นางสาวอุรัสยา  ไกรณรา

5

นางสาวชลนิสา  แดงช่วง

6

นางสาวซุลกิฟลี  เจ๊ะมาโซ

7

นางสาววชิราพร  ศรีวิเชียร

8

นายสุทธิวัฒน์  ช่วยด้วง

9

นางสาวสิริมาลัย  ไชยชนะ

10

นายอธิปไตย  บุญลอย

11

นายเผด็จศักดิ์  พรหมสวัสดิ์

12

นางสาวแสงระวี  สรรค์มฤกษ์สิน

13

นายสถาพร  สัญกูล

14

นางสาวผุสสะดี  ยอดแก้ว

15

นางสาวธัญญรัตน์  อรุณสวัสดิ์

 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการบริการระหว่างประเทศ (การบิน inter) มีรายชื่อดังนี้

1

นางสาวกนกพร  สอนนอง

2

นางสาวพัชรี  ดีดพิมาย

3

นายปรัชญา  ก้อนแก้ว

4

นางสาวมรันท์ตี  เซ็งยี

5

นางสาวมณีรัตน์  ทีคะพันธ์

6

นางสาวยชิษฐา  ภักดี

7

นางสาวพนิดา  สว่างศรี

 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 ปี มีรายชื่อดังนี้

1

นายพงษ์เดช  สุขไข่

2

นางสาวบุญเรือน  การดี

3

นางสาวสุนิษา  สมบัติ

4

นางสาวสุทธิดา  อ่อนปล้อง

5

นางสาวมลชนก  ทิพยกานนท์

6

นางสาวเกศกนก ร่มศรี

7

นางสาวขวัญรตา คงจันทร์รตา

8

นายนคร  เฉลิมไทย

9

นางสาวนวภรณ์  พังษาวงศ์

 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 ปี ครอบ มีรายชื่อดังนี้

1

นางสาวกมลทิพย์  รัตนะ

2

นางสาวนงรัตน์  หอมเดช

 

 

ใส่ความเห็น