23 เม.ย. 2556

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ 
(ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อบรมในวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องหอยขาว โรงแรมร้อยเกาะ (ตามกำหนดการอบรม)

” ผู้ที่ผ่านการสอบดังรายชื่อในประกาศ ให้ชำระค่าลงทะเบียน จำนวนเงิน 590 บาท ด้วยวิธีโอนเข้าหมายเลขบัญชี 5182144229

ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี : เกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์ และณัฐนันท์ ประคีตะวาทิน ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 เมษายน 2556 “

พร้อม แฟ็กซ์สำเนาหลักฐานการโอนเงินลงทะเบียน และเขียนกำกับว่าต้องการหรือไม่ต้องการห้องพักในเอกสารที่ส่งมา หมายเลขโทรศัพท์ 077-355688

ลำดับ

ชื่อสกุล

1

นางสาว

กิ่งกาญจน์

แสงทวีทรัพย์

2

นาย

กิจจา

จันทะภา

3

นางสาว

ชฎากาญ

บุญบำรุง

4

นาย

ชยุต

ชวนทิวรรธ์น

5

นางสาว

ชุติมา

กุดวิเทศ

6

นางสาว

นลินดา

แรมจะบก

7

นาง

ประภาดา

ศตรศรี

8

นางสาว

ปิยนุช

สุวรรณรัตน์

9

นาย

พงษ์พัฒนา

พ่วงความสุข

10

นางสาว

เพชราภรณ์

วันเดอแมน

11

นาย

ภัคเกษม

ณ นคร

12

นาย

ยงยุทธ

ราชานา

13

นาย

รังสี

ชูสุวรรณ

14

นางสาว

ราวดี

อ่างชัย

15

นาย

วัชรกร

แซ่ก๊ก

16

นางสาว

วันทนา

แซ่อึ้ง

17

นาง

วิมลสิริ

ยงประเดิม

18

นาย

สมโภช

ศุภรัตนวิไล

19

นาง

สัญญา

ดอยวิไล

20

นางสาว

สายใจ

แซ่เจ้า

21

นาย

สุทธิพันธ์

สุวรรณบัณฑิต

22

นางสาว

สุนันทา

แซ่ตั้ง

23

นางสาว

สุพร

ภัทรอนุวงศ์

24

นางสาว

อชิดา

วิชัยดิษฐ

25

นางสาว

อโณทัย

วัฒนกิจรุ่งโรจน์

26

นางสาว

อ้อมจิตร

เมืองขาว

27

นาย

ธนกฤติ

หีมหล๊ะ

28

นาย

อุดมศักดิ์

ชูศิลป์

29

นาย

บรรจง

รุ่งเรืองใบหยก

30

นาง

ศศิพิชญ์

อิทธิอริยวิกุล

31

นางสาว

คนึงนิจ

ศรีนิล

32

นาย

อดิศักดิ์

สุทธิพันธ์

33

นาย

ธีระพงษ์

ประคีตะวาทิน

34

นาง

วาสนา

แซ่กี่

35

นาย

กฤตย์

ศิริขจรกุลธาดา

36

นาย

โตหอง

แซ่หลี่

37

นาย

สุทธิรักษ์

หนองแก้ว

38

นางสาว

สิเรมอร

ฤทธยานนท์

39

นางสาว

วันศิริ

รัตนพันธ์

40

นาย

กิตติศักดิ์

วิสูตร

หมายเหตุ : รายชื่อดังกล่าวไม่ได้เรียงจากลำดับคะแนน

       

รายชื่อผู้เข้าอบรมสำรอง (จะเรียกเข้าอบรมเมื่อมีผู้สละสิทธ์)

1

นางสาว

สุรีย์รัตน์

คงสุวรรณ์

2

นาย

ธเนศ

หอมสิน

3

นาย

เอนกพงศ์

สุขสว่างโรจน์

4

นาย

จิ้นฝ่า

แซ่เซ่น

 

ใส่ความเห็น