25 เม.ย. 2557

ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการอบรมมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารรายชื่อ : รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะฯ รุ่นที่ 2

ใส่ความเห็น