นโยบายวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ด้านการจัดการศึกษา

1.จัดให้มีการประชุมและสัมมนาบุคลากรทั้งทางด้านวิชาการและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ และสร้างหลักสูตรใหม่ ให้มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ

2.ส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์และนักศึกษา มีขีดความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยอย่างกว้างขวางและจริงจัง โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมและสัมมนาทางวิชาการเพื่อให้เกิดความคิดและการเรียนรู้แบบใหม่

3.เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการเรียนระบบ e-learning นำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้มากขึ้น

4.เป็นศูนย์กลางความร่วมมือและประสานงานทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยเป็นแกนนำในการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ และให้เกิดมุมมองการพัฒนาทางวิชาการที่หลากหลายต่อเนื่อง

5.สนับสนุนให้อาจารย์มีโอกาสผลิตเอกสารประกอบการสอนและตำรา เพื่อใช้ในการสอนและขอผลงานทางวิชาการ โดยจัดให้มีการอบรมทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ

6.ดำเนินการจัดการศึกษาโดยคำนึงถึงการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในส่วนการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.)

ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

1.ส่งเสริมการร่วมกิจกรรมต่างๆกับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเจตคติ และปลุกจิตสำนึกให้รักในเกียรติแลศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย

2. จัดให้มีแผนงานและกิจกรรมที่เสริมหลักสูตรในวิชาต่างๆ โดนการจัดกระบวนการดังกล่าวเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ และการปฏิบัติจริง โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและอาจารย์ ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา

4.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษา เช่น การทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี สามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ มีความเสียสละ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

5.จัดการอบรม ประชุมและพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ฝึกให้นักศึกษามีลักษณะการเป็นผู้นำที่ดี สามารถควบคุมอารมณ์และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง

6.จัดโครงการแนะแนวอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน

ด้านการบริหารจัดการ

1.ให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวคิด บทบาท และหน้าที่ในการปฏิบัติเพื่อ ให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลัย

2.ปรับปรุงโครงสร้างและจัดหาบุคลากรให้เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระงาน

3.ส่งเสริมสนับสนุนการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารจัดการ และการเรียนการสอนให้เพียงพอเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดความคล่องตัวในการทำงาน

4.สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานและการเรียนรู้ ให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน และทำงานได้ด้วยศักยภาพสูงสุด โดยการบริหารจัดการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อทุกคน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.จัดระบบ และควบคุมคุณภาพในแต่ละด้านให้ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้

ด้านการวิจัย

1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวการวิจัย โดยจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากร และที่ปรึกษา จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำวิจัย

2.จัดให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยถือเป็นหน้าที่หลักของอาจารย์, นักศึกษา และหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษา

3.แสวงหาความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนการทำวิจัยของอาจารย์ และนักศึกษา และดำเนินการเผยแพร่งานวิจัยดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

4.นำผลการวิจัยต่างๆมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาคณะ โดยการใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย

ด้านบริการทางด้านวิชาการ

1.จัดการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย เช่นการฝึกอบรม ประชุมปฏิบัติการ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประชุมกลุ่มย่อยทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ การจัดอบรมระยะสั้น การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ต่างๆ การจัดตั้งหน่วยบริการข้อมูลท้องถิ่น

2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการ โดยจัดให้มีการอบรมระยะสั้นและระยะยาว จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ สามารถเป็นวิทยากรบริการทางวิชากรสู่ท้องถิ่นได้

3.ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศในการให้บริการที่เป็นเครือข่ายแก่ประชาชนในท้องถิ่น สร้างศูนย์บริการทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป็นองค์กรหลักในการให้ความรู้ ความเข้าใจ การจัดอบรม การประชุมสัมมนา ให้กับท้องถิ่น

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1.จัดและร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.กำหนดให้ผู้สอนได้แทรกความรู้ คุณค่า และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนและประเทศในเนื้อหาวิชาต่างๆ.

ด้านการพัฒนาบุคลากร

1.สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์และบุคลากรในการฝึกอบรม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

2. ใช้ระบบการจัดกลุ่มงาน แบ่งงาน มอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคล เพื่อจะได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ

3. จัดระบบและควบคุมคุณภาพการให้บริการต่างๆให้สะดวก ชัดเจน คล่องตัว มีระเบียบ ภายใต้กระบวนการติดตาม ตรวจสอบที่มีความหมายต่อการพัฒนา

4. สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ทำให้ทุกคนทำงานด้วยความสุข สนับสนุนให้มีการศึกษาต่อ

การทำผลงานทางวิชาการ และการศึกษาดูงาน

ด้านการผลักดันสู่ความเป็นสากลเพื่อรองรับอาเซียน

1.เปิดรับนักศึกษาจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและจากประเทศอื่นๆเข้ามาเรียนในหลักสูตรนานาชาติ

2.ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3.ดำเนินการจัดสถานที่สำหรับฝึกประสบการณ์ทางการโรงแรม

4.แลกเปลี่ยนนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

ใส่ความเห็น