รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จากการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ปรากฏผลการประเมินในภาพรวม เปรียบเทียบกับผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ.2557 ตามตารางดังนี้

ตารางที่ 1 ผลการประเมินของคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวในภาพรวมจำแนกตามองค์ประกอบโดยภาพรวม

องค์ประกอบของการประเมิน คะแนนประเมิน
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558    
1. ความสำเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ที่นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 4.64 4.48 4.16
2. ผลการนำเอาความติด/นโยบายของสภาฯ และอธิการบดี สู่การปฏิบัติ          4.58 4.43 4.28
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ในปีที่ประเมิน                     3.99 4.63 3.71
4. ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                      3.45 4.02 3.33
5. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ในปีที่ผ่านมา              3.79 4.50
คะแนนประเมินเฉลี่ย

4.27

(ระดับดี)

4.30

(ระดับดี)

4.00

(ระดับดี)

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนการประเมินของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2558 ภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.00) เมื่อแยกพิจารณาตามองค์ประกอบที่ประเมิน พบว่า ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ในปีที่ผ่านมา มีความสูงสุด (4.50) รองลงมาเป็นผลการนำเสนอแนวคิด/นโยบายของสภาฯ และอธิการบดี สู่การปฏิบัติ (4.28) และความสำเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ที่นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (4.16) ตามลำดับ ทั้งนี้ภาพรวมในการประเมินผลงานของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีคะแนนการประเมินลดลงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ. 2557

เมื่อพิจารณาผลการประเมินของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ในองค์ประกอบที่ 1 ความสำเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ที่คณบดีนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้

ตารางที่ 2 ความสำเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ที่คณบดีนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

             (ค่านำหนักร้อยละ 30)

นโยบาย/วิสัยทัศน์ที่คณบดีนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย คะแนนประเมิน
1.คุณภาพคน    4.00
2.คุณภาพหลักสูตร 4.00
3.คุณภาพบัณฑิต                                                  4.00
4.คุณภาพสังคม 5.00
5.การพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ                                                               4.25
6.พัฒนาคุณภาพการวิจัยและทักษะความสามารถในการแข่งขัน 3.00
7.พัฒนาศักยภาพบริการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5.00
8.พัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้หลักธรรมาภิบาล        4.50
9.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 4.00
10.ยกระดับคุณภาพสอดคล้องมาตรฐานอาเซียน                                        4.00
                              คะแนนประเมินเฉลี่ย                                    4.16

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนการประเมินของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ในองค์ประกอบของการประเมินด้านความสำเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ที่คณบดีนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.16) เมื่อพิจารณาตามความสำเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ของคณบดีแต่ละด้าน พบว่าด้านคุณภาพสังคม และด้านพัฒนาศักยภาพบริการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน (5.00) รองลงมาเป็นด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (4.50) และด้านการพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ (4.25) ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาผลการประเมินของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ในองค์ประกอบที่ 2 ผลการนำเอาแนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้

ตารางที่ 3 ผลการนำเอาแนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีสู่การปฏิบัติ

             (ค่านำหนักร้อยละ 20)

แนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี คะแนนประเมิน
  • การนำแนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
       1.การผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 4.20
       2.การวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี                                  4.00
       3.การถ่ายทอดองค์ความรู้ บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5.00
       4.การแข่งขันในประชาคมอาเซียน                                       5.00
       5.การบริหารจัดการ      5.00
  • การนำแนว/คิดนโยบายของอธิการบดีสู่การปฏิบัติ
       1.การสร้างคน                                                                             3.25
       2.การสร้างบัณฑิต 4.67
       3.การสร้างความเป็นเลิศ  4.00
       4.การสร้างระบบบริหารที่ดี                                                      3.00
       5.การสร้างศักยภาพสู่อาเซียน  4.50
       6.การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี                                        5.00
       7.การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 5.00
       8.การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ                         4.33
                                   คะแนนประเมินเฉลี่ย                4.28

จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนการประเมินของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ในองค์ประกอบของการประเมินด้านการนำเอาแนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.16) เมื่อพิจารณาเฉพาะผลการนำเอาแนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ พบว่า ด้าน.การถ่ายทอดองค์ความรู้ บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการแข่งขันในประชาคมอาเซียน และ ด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน (5.00) รองลงมาเป็นด้านการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา (4.20) และถ่ายทอดเทคโนโลยี (4.00) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเฉพาะผลการนำเอาแนวคิด/นโยบายของอธิการบดีสู่การปฏิบัติ พบว่า ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี และด้านการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน (5.00) รองลงมาเป็นด้านการสร้างบัณฑิต (4.67) และด้านการสร้างศักยภาพสู่อาเซียน (4.50) ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาผลการประเมินของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ในองค์ประกอบที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของปีที่ประเมิน ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้

ตารางที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2557

             (ค่านำหนักร้อยละ 15)

องค์ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนนประเมิน
      1.การผลิตบัณฑิต               3.09
      2.การวิจัย                              3.58
      3.การบริการวิชาการ                             5.00
      4.การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  5.00
      5.การบริหารจัดการ                            4.50
                             คะแนนประเมินในภาพรวม 3.71

จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนการประเมินของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ในองค์ประกอบของการประเมินด้านผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2557 ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (4.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน รองลงมาเป็นด้านการบริหารจัดการ (4.50) และด้านการวิจัย (4.58) ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาผลการประเมินของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ในองค์ประกอบที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้

ตารางที่ 5 การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

   (ค่านำหนักร้อยละ 20)

                          ประเด็นการประเมิน คะแนนประเมิน
       1. ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม                                       3.45
       2. การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย                                 3.41
       3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร                                                             3.27
       4. ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ                                           3.06
       5. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                               3.28
       6. แนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรม                                                                 3.35
       7. ผลความสำเร็จตามพันธกิจ                                                    3.42
                        คะแนนประเมินเฉลี่ย       3.33

จากตารางที่ 5พบว่า คะแนนการประเมินของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ในองค์ประกอบของการประเมินด้านผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ (3.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม มีคะแนนสูงสุด (3.45) รองลงมาเป็นด้านผลความสำเร็จตามพันธกิจ (3.42) และด้านการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3.41) ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาผลการประเมินของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ในองค์ประกอบที่ 5 ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้

ตารางที่ 6 การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

             (ค่านำหนักร้อยละ 15)

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คะแนนประเมิน
       1.ด้านงบประมาณ 5.00
       2.ด้านการบริหารและการจัดการ    4.25
                            คะแนนประเมินเฉลี่ย                             4.50

จากตารางที่ 6พบว่า คะแนนการประเมินของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ในองค์ประกอบของการประเมินด้านการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.50) เมื่อพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในแต่ละด้านพบว่า ด้านงบประมาณ มีคะแนนสูงสุด (5.00) รองลงมาเป็นด้านการบริหารและการจัดการ (4.25) ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

จุดแข็งของคณะ

   ข้อคิดเห็นที่ได้จากการประเมิน และความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปได้ดังนี้

          1. ศิษย์เก่ามีความเข้มแข็ง มีงานที่ดีทำ มีเงินเดือนสูง

          2. ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกที่เป็นผู้ว่าจ้างนักศึกษาหลังจากจบการศึกษา

          3. หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาด มีพื้นที่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน

          4. มีอาจารย์ชาวต่างชาติหลายท่าน

          โอกาสในการพัฒนาคณะ

    ข้อคิดเห็นที่ได้จากการประเมิน และความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปได้ดังนี้

                   1. การท่องเที่ยวกำลังเติบโต

                   2. รัฐบาลให้การสนับสนุนการท่องเที่ยว

                   3. นักเรียนมัธยมที่สนใจเรียนสาขาการท่องเที่ยวมีปริมาณมาก

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

                   1. ควรเร่งรัดให้สัดส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

                   2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้เพิ่มมากขึ้น

                   3. ควรส่งเสริมให้คณาจารย์มุ่งเน้นการทำวิจัย เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น

                   4. ควรจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรที่มีโอกาศจ้างนักศึกษาไปทำงานให้มากขึ้น

                   5. ควรจัดกิจกรรมให้มีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมาพัฒนานักศึกษาปัจจุบัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษา และเพิ่มกิจกรรม Open House เพื่อให้วิทยาลัยฯ เป็นที่รู้จักต่อนักเรียนมัธยม ผู้ปกครองและองค์การภายนอกให้มากขึ้น

                   6. การเรียนการสอนควรเน้นประสบการณ์และการฝึกงานจริง ควรจัดสร้าง/จัดหาแบบจำลอง เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน เช่น เครื่องบิน ห้องพัก และห้องอาหารของโรงแรม บริษัทท่องเที่ยว เป็นต้น